สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ประชุมชี้แจงงบ UC57 วันที่ 24 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
:

 ประชุมชี้แจงงบ UC57 วันที่ 24 ตุลาคม 2556

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  24 ตุลาคม 2556
จัดโดย
:
 ประกันสุขภาพ

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง พวงทอง เชาว์ศรีกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ผอ.รพสต.) รพ.สต.ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 25 กันยายน 2556
2 นาย ธนภัทร พงษ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ละทาย  กันทรารมย์ 25 กันยายน 2556
3 นาง บุญเย็น ศรีกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.วังหิน  วังหิน 26 กันยายน 2556
4 นาย ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 26 กันยายน 2556
5 นาง บุญเยี่ยม ญาณัปปสุต เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
6 นาย จิรพงษ์ สีหบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
7 นาย อำนวย ภูทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ตาเปียง  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
8 นาง จันทร์เพ็ญ แสงเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาเวียง  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
9 นาง พรรณวณี บุญปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ดู่  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
10 นาง เปี่ยมสุข โพธิ์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กะดึ  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
11 นาย โชคประสิทธิ์ แสงอุ่นสิริโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
12 นาย อนุสรณ์ คำโท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตูม  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
13 นาย กฤตธัช จันทะกรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ดอนหลี่  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
14 นาย ฉลอง แสงคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ดอนเหลือม  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
15 นาย คมกฤช ทองแพรว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หว้าน  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
16 นาย ศุภกร แสงขาวอาทิอร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
17 นาง มณีพันธ์ ประจญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ไฮ  ปรางค์กู่ 26 กันยายน 2556
18 นาย กิติภูมิ จุฑาสมิต นายแพทย์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 27 กันยายน 2556
19 นาง พัทธนันท์ รสสุพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 27 กันยายน 2556
20 นาย ศิริ ศิรินัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 27 กันยายน 2556
21 นาย ประเวช ทัดเทียม ผอ.รพ.สต.ดวนใหญ่ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 27 กันยายน 2556
22 นาย ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 กันยายน 2556
23 นางสาว ลัดดาวัลย์ ไชยวิรุฬห์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 กันยายน 2556
24 นาง สมหมาย เทศะบำรุง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 กันยายน 2556
25 นาง จารวี เลี้ยงสุขสันต์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 กันยายน 2556
26 นาย วีระวัฒน์ ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 30 กันยายน 2556
27 นาย เชิดชาติ วิทูราภรณ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 30 กันยายน 2556
28 นาย จำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 กันยายน 2556
29 นาย จำรูญ อสิพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 กันยายน 2556
30 นาย ธวัชชัย เติมใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 กันยายน 2556
31 นาย สุทธิศักดิ์ นรดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 กันยายน 2556
32 นาง ชนัชชา อุปฮาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 01 ตุลาคม 2556
33 นาย ศุภศักดิ์ พงษ์พิลา จพ.ธุรการ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 01 ตุลาคม 2556
34 นาย ไตรภพ ขยันการนาวี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 01 ตุลาคม 2556
35 นาย นายประดิษฐ์ ธรรมคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 01 ตุลาคม 2556
36 นาง สะอาด ศิริมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 02 ตุลาคม 2556
37 นาง ทวีติยา จันคณา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านกันตรวจ  ไพรบึง 02 ตุลาคม 2556
38 นาย อุดมศักดิ์ กองเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาโมกช์  ไพรบึง 02 ตุลาคม 2556
39 นาย เกรียงศักดิ์ สารกอง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 03 ตุลาคม 2556
40 นาย สมบัติ ชาลีกุล ผอ.รพ.สต.บุสูง รพ.สต.บุสูง  วังหิน 03 ตุลาคม 2556
41 นาย ศักดาพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บุสูง  วังหิน 03 ตุลาคม 2556
42 นาง นาฏยา แฝงพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ  วังหิน 03 ตุลาคม 2556
43 นาย ประคองศิลป์ โพธะเลศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง  กันทรลักษ์ 03 ตุลาคม 2556
44 นาย บวร ลักษมีพิเชษฐ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลนน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 04 ตุลาคม 2556
45 นางสาว มนชญา วงทาแต้ม เภสัชกร โรงพยาบาลนน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 04 ตุลาคม 2556
46 นาย เลียง ผาธรรม สาธารณสุขอำเภอ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
47 นาย สมัย คำเหลือ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
48 นาย เสถียร โนนน้อย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
49 นาง ฐิติภา คำโท นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
50 นาง มัลลิกา เกษกุล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
51 นาง พรใจ โหตระไวศยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
52 นาง ปาริชาติ ทินวงศ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
53 นาง พวงทอง เชาว์ศรีกุล ผอ.รพ.สต.ศรีแก้ว รพ.สต.ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
54 นาย ประยูร สนเท่ห์ ผอ.รพ.สต.บ้านโคน รพ.สต.บ้านโคน  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
55 นาง ชุลี เกษี ผอ.รพ.สต.พิงพวย รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
56 นาย สุบรรณ์ ศรีค้อ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีสุข รพ.สต.บ้านศรีสุข  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
57 นาย ศิระ หลักบุญ ผอ.รพ.สต.ตูม รพ.สต.ตูม  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
58 นาง อัมพร จันทพันธ์ ผอ.รพ.สต.เสื่องข้าว รพ.สต.เสื่องข้าว  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
59 นาย วิสุทธิ์ อายุวงค์ ผอ.รพ.สต.ศรีโนนงาม รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
60 นาย ผดุง พวงแก้ว ผอ.รพ.สต.สะพุง รพ.สต.สะพุง  ศรีรัตนะ 04 ตุลาคม 2556
61 นาย เดชอุดม ห้วยจันทร์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
62 นาง มาลี จงธนากร ทันตจแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
63 นาง มาลี จงธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
64 นางสาว ประภา พิทักษา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
65 นาง กุลภ์ธิกาณฒ์ พิทักษ์วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
66 นาง ฉวีวรรณ สาระบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
67 นาย เชิดชาติ วิทูราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยทับทัน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2556
68 นาง นลินรัตนฺ สะอิ้งทอง เจ้าหน้าที่ีการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2556
69 นาย สุรชัย จันทรศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 04 ตุลาคม 2556
70 นาย สิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  พยุห์ 04 ตุลาคม 2556
71 นาย รังสรรค์ ศรีคราม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  พยุห์ 04 ตุลาคม 2556
72 นาง เกศรินทร์ บุญกอแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  พยุห์ 04 ตุลาคม 2556
73 นาง นวรัตน์ ขัมภะกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 04 ตุลาคม 2556
74 นาย วีระ คันศร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพนยาง  วังหิน 04 ตุลาคม 2556
75 นาย วชิร งามล้วน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองสะมอน  ห้วยทับทัน 07 ตุลาคม 2556
76 นาง ประพัฒน์สร พิมณุวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองสะมอน  ห้วยทับทัน 07 ตุลาคม 2556
77 นาง หนูเวียง ตันสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองหลวง  ห้วยทับทัน 07 ตุลาคม 2556
78 นาง บุญส่ง บุญสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 07 ตุลาคม 2556
79 นาย เสนาะศักดิ์ เขตจอหอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 07 ตุลาคม 2556
80 นาง กุณธีรา คำนึง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพสต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 07 ตุลาคม 2556
81 นาย ชัยพจน์ ถาวร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.แดง  เบญจลักษ์ 07 ตุลาคม 2556
82 นาง ศุภกานต์ กันสูง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หนองงูเหลือม  เบญจลักษ์ 07 ตุลาคม 2556
83 นาง วิไล แสงคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หนองหว้า  เบญจลักษ์ 07 ตุลาคม 2556
84 นาง พันทวี มังษะชาติ เจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส รพสต.เพ็ก  เบญจลักษ์ 07 ตุลาคม 2556
85 นาย ไชยพงศ์ สะอิ้งทอง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 07 ตุลาคม 2556
86 นางสาว วิลาวรรณ ตาทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 08 ตุลาคม 2556
87 นางสาว ปราณี โลนุช เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 09 ตุลาคม 2556
88 นางสาว เจมจิฬาร์ ถนอมจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 09 ตุลาคม 2556
89 นาง อังครินทร์ ประชุมศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 09 ตุลาคม 2556
90 นางสาว ธัณย์จิรา ปัญโญพิพัฒณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 09 ตุลาคม 2556
91 นาย จิระวัตร วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 09 ตุลาคม 2556
92 นาย บุญหรัด ถึงไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ตาเกษ  อุทุมพรพิสัย 09 ตุลาคม 2556
93 นาย รัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
94 นาง สุภาวดี นันทะเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
95 นาง ดาริณี กลิ่นศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.คูซอด  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
96 นาย พิภพ เหลือล้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หนองโน  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
97 นาง สุมนา จันทร์หอม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สร้างเรือง  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
98 นาย วิทยา ทรงกลด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.น้ำคำ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
99 นาง ทักษิณา ธานี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
100 นาง ทับทิม ทิพย์ศร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.หนองแก้ว  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
101 นาง อุทัง ทิมพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
102 นาย ธนโชติ ดวงตะวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองคู  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
103 นาง เพ็ญศรี สรสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองไฮ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
104 นาง อัมพร ไชยยศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตะดอบ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
105 นาย พรชัย ศรีปัตเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
106 นาง วนิดา จันทร์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.แทง ต.ซำ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
107 นาง วนิดา เยระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนแกด  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
108 นาย ไพฑูรย์ เดชหาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองครก  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
109 นางสาว สมิชา คำผุย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ก้านเหลือง  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
110 นาง อิสรัญญา ไชยสนาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองไผ่  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
111 นาง ฉวีวรรณ แสนนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โพนค้อ  เมืองศรีสะเกษ 09 ตุลาคม 2556
112 นาย ณรงค์ วราพุฒ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ขะยูง  อุทุมพรพิสัย 09 ตุลาคม 2556
113 นาง ภควรรณ ธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.ผักไหม  ห้วยทับทัน 10 ตุลาคม 2556
114 นาย ชาว สุภาจินดานนท์ สสอ.ราษีไศล สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
115 นาย สุริยนต์ หล้าคำ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
116 นาย เชิดชาย อสิพงษ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ราษีไศล  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
117 นาง อนงค์ คำจันทร์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จิกสังข์ทอง  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
118 นาง เพ็ญศรี ผาสุก นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปลาขาว  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
119 นาย สาธิต สุทธิสนธิ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ด่าน  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
120 นาง ปุณณภา หัสโน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ดู่  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
121 นาย สุจินต์ งามแสง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บัวหุ่ง  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
122 นาย นิรันทร์ ดาวเรือง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หว้านคำ  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
123 นาง นิ่มนวล ทรวงโพธิ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองแคน  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
124 นาย ทองคำ กมล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ไผ่  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
125 นาย กิตติพงศ์ บุญเจริญ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สร้างปี่  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
126 นาง ยวิษฐา วิเศษกิจจา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองหมี  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
127 นาง นงพราว สุภาจินดานนท์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ส้มป่อย  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
128 นาย จตุรงค์ สุภาทิพย์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โกทา  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
129 นาย สำรอง สมหมาย นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กระเดา  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
130 นาย พิชัย เสาศิริ จพ.สาธารณสุข รพ.สต.ดอนม่วง  ราษไศล 10 ตุลาคม 2556
131 นาย ไมตรี ยศวิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บึงมะลู  กันทรลักษ์ 10 ตุลาคม 2556
132 นางสาว โศจิรัตน์ วรรณทวี จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 10 ตุลาคม 2556
133 นางสาว สมพร เทนสุนา จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 10 ตุลาคม 2556
134 นาง เสาวนีย์ ประสิทธิชัย จพ.การเงินเเละบัญชี ชำนาญงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 10 ตุลาคม 2556
135 นาย พรชัย คำจันทร์ลา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 10 ตุลาคม 2556
136 นางสาว วิลาวัลย์ เหลืองช่อสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2556
137 นาง ปราณี บูรณะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2556
138 นาย บุญส่ง จันทร์ฉาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว  อุทุมพรพิสัย 10 ตุลาคม 2556
139 นาง ละมูล ชิณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 11 ตุลาคม 2556
140 นาง ปิยะมาศ ชาติมนตรี จพ.เวชสถิติ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 11 ตุลาคม 2556
141 นาง นิรินทร์ ปิ่นหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 11 ตุลาคม 2556
142 นาง ชฎาภรณ์ ศรบุญทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 11 ตุลาคม 2556
143 นาง นิชช์ภาพร กอสุระ จพ.สาธารณสุข(แผนไทย) โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 11 ตุลาคม 2556
144 นาง ประนอม พิริยานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
145 นาง ศยามล คุโรปการนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
146 นางสาว ภาวนา โสภาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
147 นาง พิไลพร ทามาดาล นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
148 นาง พิไลพร ทามาดาล นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
149 นาง ประนอม มณฑาจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
150 นาง ชุลีกร ชื่นตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
151 นาย ธนกฤต เศรษฐศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
152 นาย ธนกฤต เศรษฐศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
153 นาง หนึ่งหทัย นาคีสังข์ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 11 ตุลาคม 2556
154 นาง รุจิมา มะโนวัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองหิน  กันทรลักษ์ 11 ตุลาคม 2556
155 นาง มานัส ศิริบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จานใหญ่  กันทรลักษ์ 11 ตุลาคม 2556
156 นาง นาตยา ศิลาวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่ม  ไพรบึง 13 ตุลาคม 2556
157 นาง วรรณภา บุญมา ผอ.รพ.สต. รพ.สต.กฤษณา  ขุขันธ์ 14 ตุลาคม 2556
158 นางสาว จุฑามาศ ตวงทรัพย์ นวก.คอมพิวเตอร์ สสอ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 14 ตุลาคม 2556
159 นางสาว ศศิกาญจน์ สุขแก้ว นายแพทย์ปฎิบัติการผู้อำนายการโรงพยาบาลโนนคูณ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 14 ตุลาคม 2556
160 นางสาว กนกวรรณ สาริพันธ์ เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 14 ตุลาคม 2556
161 นางสาว สายชล นิลเนตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 14 ตุลาคม 2556
162 นาง กมลรัตน์ จูมสีมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 14 ตุลาคม 2556
163 นาย วัลลภ หิมรัญรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 14 ตุลาคม 2556
164 นาง ประยูรศรี หาระสาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.กระแซง ตำบลตำแย  พยุห์ 14 ตุลาคม 2556
165 นาง ประยูรศรี หาระสาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.กระแซง ตำบลตำแย  พยุห์ 14 ตุลาคม 2556
166 นาง นงลักษ์ ธรรมประดิษฐ์ ลูกจ้างชั่วคราว รพ.สต.กระแซง ตำบลตำแย  พยุห์ 14 ตุลาคม 2556
167 นาย วิชัย อุ่นแก้ว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพราน  ขุนหาญ 14 ตุลาคม 2556
168 นาง ธนชณ จันทร์หมื่น ผอ.รพสต. รพสต.โนนสว่าง  พยุห์ 15 ตุลาคม 2556
169 นาย ประยูร โพธิวัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
170 นาย ประยูร โพธิวัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
171 นาย ประยูร โพธิวัฒน์ สาธารณสุขอำเภอ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
172 นางสาว นิภา อินทนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
173 นาย คมสัน รัตนสีหภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
174 นาย สุเทพ พลกระสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
175 นางสาว จิรวรรณ บุญรัตนเมธี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
176 นาย ขวัญชัย พันธะสีมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปลาเดิด  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
177 นาย วิจิตร ธรรมบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เสียว  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
178 นาย ธวัชชัย บุญข่าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองม้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
179 นาง รัญชนา เอกฉัตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
180 นาย ประกฤษฎาพร พิมพ์ณุวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
181 นาง สังวาล สีตะริสุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.อีเซ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
182 นาย ธีระชัย พรหมคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนหนองหว้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
183 นาย สมคิด พรหมทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
184 นาย พิพัฒน์พน ศิริประไพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
185 นาย พงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 15 ตุลาคม 2556
186 นาย นพดล ศรีอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ปรือคัน  ขุขันธ์ 15 ตุลาคม 2556
187 นาย นิติพล พรมประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์ศรี  พยุห์ 15 ตุลาคม 2556
188 นางสาว นพรรษสรณ์ สืบวงศ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 15 ตุลาคม 2556
189 นาย เอกลักษณ์ จันเปรียง เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 15 ตุลาคม 2556
190 นางสาว ฐิติยาพร เทศกูล เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 15 ตุลาคม 2556
191 นาง สมนึก นิยมหาญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองลุง  ขุขันธ์ 15 ตุลาคม 2556
192 นาง พิณทิพย์ วิลัยเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก  ขุขันธ์ 15 ตุลาคม 2556
193 นาง สุกัญญา คำศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.คลองกลาง  ขุขันธ์ 15 ตุลาคม 2556
194 นาย สมศักดิ์ ทวีพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 16 ตุลาคม 2556
195 นางสาว นุชวรา รันทม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เบญจลักษ์ 16 ตุลาคม 2556
196 นาง กาญจนา พงศ์พฤทธิวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 ตุลาคม 2556
197 นางสาว สถิต สายแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 ตุลาคม 2556
198 นาง สังวาลย์ โพธิบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 ตุลาคม 2556
199 นาง ปพัชญา ทองตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 ตุลาคม 2556
200 นาย พนิช โชคอนุวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 16 ตุลาคม 2556
201 นาย สุระพล นามวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 ตุลาคม 2556
202 นาย สุพัฒน์ ไชยปัญญา ผอ.รพ.สต.ตาโกน รพ.สต.ตาโกน  เมืองจันทร์ 16 ตุลาคม 2556
203 นาย มาณพ รักษา ผอ.รพ.สต.ปลาซิว รพ.สต.ปลาซิว  เมืองจันทร์ 16 ตุลาคม 2556
204 นาย สมเกียรติ จินดา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เก็บงา  เมืองจันทร์ 16 ตุลาคม 2556
205 นาย ศิระ หล้าธรรม ผอ.รพ.สต.เมืองจันทร์ รพ.สต.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 ตุลาคม 2556
206 นาย ลำครอง ดวนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 16 ตุลาคม 2556
207 นาง อุดมลักษณ์ สะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง  กันทรารมย์ 16 ตุลาคม 2556
208 นาย สมบัติ ประคองกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ด่านกลาง  กันทรลักษ์ 16 ตุลาคม 2556
209 นาง มยุรี จินาวัลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยายบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 17 ตุลาคม 2556
210 นาง จันทร์เพ็ญ สุขศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยายบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 17 ตุลาคม 2556
211 นาย มนูญ จินาวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยายบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 17 ตุลาคม 2556
212 นาย ชยานันท์ ชุมจิตร นักกายภาพบำบัด โรงพยายบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 17 ตุลาคม 2556
213 นาย บุญโฮม ทิพย์สมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยายบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 17 ตุลาคม 2556
214 นาย สุนทร หาญศึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โดนเอาว์  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
215 นางสาว สัตทาพร ห้องจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ รพ.สต.โดนเอาว์  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
216 นาย ไมตรี ยศวิจิตร ผอ.รพ.สต. รพ.สต.บึงมะลู  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
217 นาย จตุรงค์ สุภาทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโกทา  ราษไศล 17 ตุลาคม 2556
218 นาง พิศราภรณ์ กงศรี ผอ.รพ.สต.บ่อแก้ว รพ.สต.บ่อแก้ว  วังหิน 17 ตุลาคม 2556
219 นาย ทวีศักดิ์ สิงห์โห นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สังเม็ก  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
220 นาย เสกสรรค์ จวงจันทร์ นพ รพ บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 17 ตุลาคม 2556
221 นาย ประวัติ ศรีสุวรรณ์ สาธารณสุขอำเภอน้ำเกลี้ยง สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
222 นาย อนุสรณ์ จันทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
223 นาย ณัฐดนัย จันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
224 นาย สมโภชน์ แก้วรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
225 นาย นิธิศ เอกธนาจิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
226 นาง อรอุมา จันทร์แดง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
227 นาง ณัฐกานต์ กันสาย ผอ.รพ.สต.น้ำเกลี้ยง รพ.สต.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
228 นาง บุญส่ง บุญสูง ผอ.รพ.สต.ละเอาะ รพ.สต.ละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
229 นาง เพ็ญฉวี ศกุนะสิงห์ ผอ.รพ.สต.ตองปิด รพ.สต.ตองปิด  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
230 นาย นายยศ บัวหอม เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สสอ.  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
231 นาย เริงศักดิ์ เสาร์ชัย ผอ.รพ.สต.เขิน รพ.สต.เขิน  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
232 นาย ไพโรจน์ บุญศรี ผอ.รพ.สต.โนนงาม รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
233 นาย กิตติ พิมพา ผอ.รพ.สต.คูบ รพ.สต.คูบ  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
234 นาย ธีรัช มีศรี ผอ.รพ.สต.หนองแวง รพ.สต.หนองแวง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2556
235 นาย ชัชวาล ศรีเมือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เขวา  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
236 นาง วิไล แสงคำ ผอ.รพ.สต.หนองหว้า รพ.สต.หนองหว้า  เบญจลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
237 นาย เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
238 นาง ทิวาพร สิงห์โห นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จำนัน  เมืองศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2556
239 นาย ธวัชชัย ธรรมสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนสำราญ  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
240 นาย สายัญ บุญเลิศ จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ละลาย  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
241 นาย พงษ์สุข สุระเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองเดียงน้อย  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2556
242 นางสาว ทิพวัน ไชยะเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 18 ตุลาคม 2556
243 นาง ปรัชญานี คำเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 18 ตุลาคม 2556
244 นาย สุรชัย คำภักดี ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 18 ตุลาคม 2556
245 นาง ก้านกง เจตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านก้านเหลือง  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
246 นาย เกรียงศักดิ์ สารกอง นวก.สาธารณสุข รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2556
247 นางสาว สุนาีรี เนาว์สุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
248 นาง รัตนาภรณ์ มโนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
249 นางสาว ณัฐสรวง เมืองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
250 นาง พิลัยวรรณ์ แก้วภมร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
251 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
252 นาง สมศรี ทองอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
253 นาง ปัทมวรรณ บุตรเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2556
254 นาง บวร สารการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
255 นาง กัญญาสิณีย์ พลอยไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2556
256 นาย เอกสถิต มั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
257 นาง ภิตินันท์ ทำบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
258 นางสาว พรศิริ แซ่เตียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
259 นาย ทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
260 นาง โสมนันท์ อินพานิช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
261 นาย คลาย อาจสาลี ผอ.รพ.สต. รพ.สต.สำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
262 นาย สมัย จำปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.จะกง  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
263 นาย คลาย อาจสาลี ผอ.รพ.สต. รพ.สต.สำโรงตาเจ็น  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
264 นาย ยุทธชัย ต้นเกตุ ผอ.รพ.อาวอย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบลอาวอย  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
265 นาย ยุทธชัย ต้นเกตุ ผอ.รพ.อาวอย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบลอาวอย  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
266 นาย พีรศิลป์ นิลวรรณ ผอ.รพ.สต.วิทย์ รพ.สต.วิทย์  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
267 นาย สุธี จาตุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาก๊อก  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
268 นาย ชยุต อัมภรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2556
269 นาง บุศราทิพย์ ศรปัญญา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านไม้แก่น ต.สำโรงพลัน  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
270 นาย สะอาด วิเศษสังข์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านปราสาทเยอ  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
271 นาย เอกลักษณ์ พิมสอน นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านพะแวะ ต.สุขสวัสดิ์  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
272 นาย พิทักษ์พงษ์ จันทศรี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองอารี ต.ดินแดง  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
273 นาง ทัศณีย์ บุญยืน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวา  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2556
274 นาย ธนบัตร บุญยืน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแชง  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2556
275 นาย ธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอไพรบึง สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
276 นาย วัชรินทร์ พันแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 18 ตุลาคม 2556
277 นาง ลมเย็น ศรีผุย ผอ.รพ.สต.โคกเพชร รพ.สต.โคกเพชร  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2556
278 นาย สุทธิรักษ์ จงราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
279 นาย ปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
280 นาย ศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
281 นาย สัญญาลักษ์ สารภาค นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
282 นาย ไสว วงศ์ขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
283 นาย ศุภรัชต์ ผาธรรม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
284 นาย ทนงเพชร ปราบเสียง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
285 นาย ทนงเพชร ปราบเสียง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
286 นาย ศรชัย คำวงค์ ผอ.รพ.สต.แซร์สะเบาว์ รพ.สต.แซร์สะเบาว์  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
287 นาย วิสิฐศิกดิ์ พิริยานนท์ สสอ.ยางชุมน้อย สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
288 นาง มณฑา อินธิสุทธิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนกยูงทอง รพ.สต.บ้านนกยูงทอง  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
289 นาย วิสิฐศิกดิ์ พิริยานนท์ สสอ.ยางชุมน้อย สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
290 นาย วิสิฐศิกดิ์ พิริยานนท์ สสอ.ยางชุมน้อย สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
291 นางสาว ภัณทิรา ศรีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
292 นาย วิรัตน์ สมทอง ผอ.รพ.สต.ห้วยตามอญ รพ.สต.ห้วยตามอญ  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
293 นาง สมจิตร ธรรมบรรเทิง ผอ.รพ.สต.โคกตาล รพ.สต.โคกตาล  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
294 นาย สุภาพ แพงมา ผอ.รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา รพ.สต.บ้านไพรพัฒนา  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
295 นาง มุทิตา สัมพุทธานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
296 นาง ณัฐฐากร บุตรสอน พยาบาลวิชาชีพ ผอ.รพ.สต.ตะเคียนราม  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
297 นาง ปาณิศา บุญสมศรี ผอ.รพ.สต.บ้านนาตราว รพ.สต.บ้านนาตราว  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
298 นาย บุญรัตน์ คุณแขวน ผอ.รพ.สต.บ้านแซรไปร รพ.สต.บ้านแซรไปร  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
299 นาย สัตรา พิมูลชาติ ผอ.รพ.สต.ละลม รพ.สต.บ้านละลม  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2556
300 นางสาว จุฑามาศ ตวงทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
301 นาง วิไลลักษณ์ เตชะสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หลักหิน  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
302 นาย ธรรมนูญ คำชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
303 นาง กัญญา บุญชม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หลักหิน  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
304 นาย วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สสอ.ยางชุมน้อย สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
305 นาย ไพบูลย์ วงษ์จันทรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส รพ.สต.กราม  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
306 นาย เลียง อุปมัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กราม  ขุนหาญ 18 ตุลาคม 2556
307 นาย ณพชร สีหะวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.คอนกาม  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
308 นาง จินตนา เชาว์ชอบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนคูณ  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
309 นาย อธิวัฒน์ อั่นครุฑ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กุดเมืองฮาม  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
310 นาง สภาพร นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผักขะ  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
311 นาง สุรัถยา สุวรรณหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จอมบึง  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
312 นาย อนุพง นามวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.จอมบึง  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2556
313 นาย ธรรมรัฐ เตียนสิงห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.ขนุน  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
314 นาย ชยพล เสนาภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ขนุน  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
315 นาย รัศมี บุญปลูก สาธารณสุขอำเภอวังหิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
316 นาย ธนัท ไตรภูมิ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังหิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
317 นาย ธนาดุล ชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
318 นาย สมพงษ์ สุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
319 นาย คำชาน บุญหนัก ผอ.รพ.สต.ทุ่งสว่าง รพ.สต.ทุ่งสว่าง  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
320 นาง นาฎยา แฝงพงศ์ ผอ.รพ.สต.ธาตุ รพ.สต.ธาตุ  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
321 นาย สมบัติ ชาลีกุล ผอ.รพ.สต.บุสูง รพ.สต.บุสูง  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
322 นาย วีระ คันศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพนยาง  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
323 นาง พิสมัย บัวเกษ ผอ.รพ.สต.ศรีสำราญ รพ.สต.ศรีสำราญ  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
324 นาง บุญเย็น ศรีกุล ผอ.รพ.สต.วังหิน รพ.สต.วังหิน  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
325 นาย ประเวช ทัดเทียม ผอ.รพ.สต.ดวนใหญ่ รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 18 ตุลาคม 2556
326 นาย บรรพรต จิตโชติ ผอ.รพ.สต.ยางเอือด รพ.สต.ยางเอือด  อุทุมพรพิสัย 18 ตุลาคม 2556
327 นาง สุนิสา พลนำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.คำโปรย  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2556
328 นาง มนัชญา สุขทองสา ผอ.รพ.สต.หัวเสือ รพ.สต.หัวเสือ  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
329 นาย นะรา กุลวุฒิ ผอ.รพ.สต.กันจาน รพ.สต.กันจาน  ขุขันธ์ 18 ตุลาคม 2556
330 นาย ธีรศักดิ์ แย้มศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 19 ตุลาคม 2556
331 นาย ไตรรงค์ ทองนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 20 ตุลาคม 2556
332 นาย สำรวย อุดร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
333 นาย ศราวุธ พันธุ์ดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
334 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์วินัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
335 นางสาว กัณฑ์ปรวีร์ เพ็ชรรินทร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
336 นาย สุรชัย รุจิวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
337 นางสาว ศริญญษ วราพุฒ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์น้อย  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
338 นาย วุฒิชัย ศิลารักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ทับทิมสยาม 07  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
339 นาย วีระศักดิ์ รักษาศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
340 นางสาว สุธาลินี เลิศวิไล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ซำขี้เหล็ก  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
341 นาง จีรนันท์ อิงไทย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ห้วยจันทร์  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
342 นาง คุณากานต์ แก้วกัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตานวน  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
343 นางสาว เอมอร บุญตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ตานวน  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
344 นาย สมบูรณ์ ประจิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ซำเขียน  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
345 นาง ดาราวัณย์ บุญเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ภูทอง  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
346 นาย นุพร ฝอยทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ม่วงแยก  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
347 นาย ประเชิญโชค สมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ม่วงแยก  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
348 นาง สไบ นันทะสิงห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส รพ.สต.กันตรวจ  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
349 นาง อรุณรัตน์ บุญเฟรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
350 นาง ธนาภรณ์ ขันคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.สำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
351 นาย สุเวช หนองหงอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ค้อปอ  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
352 นาย สมชาย โยธี เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ค้อปอ  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
353 นาง ชูณรงค์ สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองบัว  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
354 นางสาว จันทรา คำลอย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองบัว  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
355 นาย กันยา บุญเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ภูทอง  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
356 นาง รำไพวัลย์ นาครินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โพธิ์น้อย  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
357 นาง ลักขณี สมรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กันจด  ขุนหาญ 21 ตุลาคม 2556
358 นาย อดิศักดิ์ บุญเสนอ ผอ.รพ.สต. โนนผึ้ง รพ.สต. โนนผึ้ง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
359 นาย ประหยัด อ่างแก้ว สาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ สสอ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
360 นาง โสภา ศรีชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต.แก  กันทรลักษ์ 21 ตุลาคม 2556
361 นาย ภมร สุราวุธ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ สสอ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
362 นาย ภมร สุราวุธ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ สสอ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
363 นาย สงวน ผาหยาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
364 นาง วรรณสิณีย์ ศรีนวล ผอ.รพ.สต. หนองหัวช้าง รพ.สต. หนองหัวช้าง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
365 นางสาว กานดา ดวงมณี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
366 นาย พัฒนา พิมเทพา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแคน  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
367 นาง อุไร นามวงษ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
368 นาย บุญมา นามวงศ์ ผอ.รพ.สต. บกขี้ยาง รพ.สต. บกขี้ยาง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
369 นาย บุญเลิศ ปลอดปล่อง ผอ.รพ.สต. สร้างเหล่า รพ.สต. สร้างเหล่า  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
370 นาย ลือชัย ทาทอง ผอ.รพ.สต. กอก รพ.สต. กอก  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
371 นาง อุดมลักษณ์ สะอาด ผอ.รพ.สต. หนองแวง รพ.สต. หนองแวง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
372 นาย อดิศักดิ์ หาจักร ผอ.รพ.สต. เจี่ย รพ.สต. เจี่ย  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
373 นาย บัญชา เอกศิริ ผอ.รพ.สต. เมืองน้อย รพ.สต. เมืองน้อย  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
374 นาง ศิริพร ศรีหาภาค ผอ.รพ.สต. ทุ่งมั่ง รพ.สต. ทุ่งมั่ง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
375 นาย สุวรรณ วะรงค์ ผอ.รพ.สต. พันลำ รพ.สต.พันลำ  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
376 นาง อระไท สุวรรณดี ผอ.รพ.สต. หนองบัว รพ.สต. หนองบัว  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
377 นาย สุพรรณสิทธิ์ วะรงค์ ผอ.รพ.สต. ดู่ รพ.สต. ดู่  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
378 นาง ภคมน คำกู่ ผอ.รพ.สต. จาน รพ.สต. จาน  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
379 นาย สนอง ไหวดี ผอ.รพ.สต. ผักแพว รพ.สต. ผักแพว  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
380 นาย ทวีศักดิ์ สิมณี ผอ.รพ.สต. หนองทามน้อย รพ.สต. หนองทามน้อย  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
381 นาง หอมสมบัติ ลาภบุตร ผอ.รพ.สต. ผึ้ง รพ.สต.ผึ้ง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
382 นาย เกียรติศักดิ์ ขันธเสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.โคกหล่าม  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
383 นาย มนูญ เหมือนตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
384 นาย อัครเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
385 นาง ชนิสา จันทรชิต เภสัชชำนาญการ โรงพยบาลปรงค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
386 นางสาว วรรณีศา ศรีเมือง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงนเภสัชกรรม  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
387 นางสาว วรรณีศา ศรีเมือง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเภสัชกรรม  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
388 นางสาว ณัฐชยา ครองยุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรพยาบาลปรงค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
389 นางสาว วัฒนา เข็มทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
390 นาง รัตติยา สะโสดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตน  ศรีรัตนะ 21 ตุลาคม 2556
391 นางสาว จิรวรรณ พรหมานนท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
392 นาง เย็นจี ยืนนาน จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน โรงพยบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
393 นาง พนอม วันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
394 นางสาว วิไลลักษณ์ สีขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
395 นางสาว ณัชชา ท้าวพรมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
396 นาย ณัฏฐชัย คำแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 21 ตุลาคม 2556
397 นาง เกษก่อง สีหะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
398 นางสาว วิภา อาจสารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
399 นาง ลัดดา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
400 นาง หทัยชนก ชัยเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
401 นาง ชบาไพร ชาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
402 นาย กิติเวช โคตรวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป รพ.กัทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
403 นาย กฤตพล สุรศักดิ์พิพัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
404 นาย สมชาย ชาลี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
405 นาย ศรายุทธ สารภาพ นักวิชาการสาธารณสุุขชำนาญการ สสอ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
406 นาย ปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
407 นาง ลมเย็น ศรีผุย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.โคกเพชร  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
408 นาย สุเด่น วิลัยเลิศ ผอ.รพ.สต.กวางขาว รพ.สต.กวางขาว  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
409 นาง ศิริวัฒน์ ชมเมือง ผอ.รพ.สต.สมบูรณ์ รพ.สต.สมบูรณ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
410 นาง อภิชญา ดอกพอง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ตรอย  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
411 นาย วิชัย ย่อมมี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นิคมซอยกลาง  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
412 นาย ไพฑูรย์ เพชรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หัวช้าง  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
413 นาย พุทธิไกร ประมวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ใจดี  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
414 นางสาว วิราภา เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 ตุลาคม 2556
415 นาย ธีรวุธ คำโสภา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 ตุลาคม 2556
416 นาง มนัสนันท์ สุตตะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 ตุลาคม 2556
417 นาย อรรถพล ยงวิกุล ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 ตุลาคม 2556
418 นาง ถนอนศรี อินทนนท์ ผอ.รพ.รพ. รพ.สต.ปรือใหญ่  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
419 นาย ปกรณ์ แก้วหล่อ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ไพรบึง  ไพรบึง 21 ตุลาคม 2556
420 นาย ประกอบกิจ ศิลาโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) รพ.สต.โนน  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
421 นาง วิภาัรัตน์ จิตจำนงค์ แพทย์แผนไทย รพ.ศรีรัตนะ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
422 นาง พัตยา ทาบุญมา เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 ตุลาคม 2556
423 นาย บริญญา รัตนพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ่อทอง  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
424 นางสาว สุรจิตร สิมมา นักจัดการงานทั่วไป รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 ตุลาคม 2556
425 นาง จิราภรณ์ นิสัยกล้า เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 ตุลาคม 2556
426 นาง ศิริภา ภู่สะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 21 ตุลาคม 2556
427 นาง สุผา ผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
428 นาย สนั่น เทียนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
429 นาย ณรงค์กฤษฏิ์ พลคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
430 นาย ศุภกฤต ยุทธเลิศ ผอ.รพ.สต.หนองคล้า รพ.สต.หนองคล้า  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
431 นาย ธนะพัฒน์ พุฒิพงศ์ปกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
432 นาง เสาวนีย์ บุพตา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
433 นาง กาญจนา นามบุตรดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
434 นาง สมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
435 นาง กนกนาถ แก้วธรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
436 นาง ธัญรัศมิ์ เกตุวงษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
437 นาง ชยิสรา คำแสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
438 นางสาว สุธาสินี สืบสนธ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
439 นาง ศิวิไล โพธิ์ชัย - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
440 นาง นางอรวรรณ อุดมทวี - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
441 นางสาว ยุวดี โอฬารธนาเศรษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 21 ตุลาคม 2556
442 นาง นิตยพรรณ ชำนาญค้า ชำนาญค้า - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
443 นาง กิ่งกาญจน์ บุญมา - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
444 นาย อิ่ม พิศรูป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
445 นาง ณัฐพัชร์ ทองขาว - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
446 นาง นวรัตน์ บุญกัณหา - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
447 นางสาว อรัญญา ทิพย์รอด - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
448 นางสาว ปภาดา วิจิตรปภาวิรัช - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
449 นาย สมคิด สุทธิคำภา - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
450 นาง ชัชชลัยย์ ธรสาธิตกุล - รพ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2556
451 นาย เชียรชัย นอกไธสง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองคล้า  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
452 นาย บุญมา นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุชำนาญการ รพ.สต.บกขี้ยาง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
453 นาง สาคร คำเขื่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ปะอาว  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
454 นาย บุญมา นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุชำนาญการ รพ.สต.บกขี้ยาง  กันทรารมย์ 21 ตุลาคม 2556
455 นาง โชติกา อ่อนศรี นักวิชาการสาธรณสุช ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
456 นาย สุวรรณ โสพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนแตน ต.แขม  อุทุมพรพิสัย 21 ตุลาคม 2556
457 นาย เกียรติศักดิ์ ถนอม พนักงานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 21 ตุลาคม 2556
458 นาย เรวัติ สิงห์ดง ผอ.รพ.สต.รังแร้ง รพ.สต.รังแร้ง ตำบลรังแร้ง อเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย 22 ตุลาคม 2556
459 นาย สมบูรณ์ โพธิ์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านพงพรต ตำบลหนองห้าง  อุทุมพรพิสัย 22 ตุลาคม 2556
460 นาย วุฒิวัฒนา เพ็งชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองไฮ  อุทุมพรพิสัย 22 ตุลาคม 2556
461 นาย เกียรติคุณ ทวี ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิซรอล รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิซรอล  กันทรลักษ์ 22 ตุลาคม 2556
462 นางสาว นิตยา พูลสุข จพ.ธุรการ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิซรอล  กันทรลักษ์ 22 ตุลาคม 2556
463 นาย เดช ผิวอ่อน เภชสัชกรชำนาญงาน รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 ตุลาคม 2556
464 นาย เดช ผิวอ่อน เภชสัชกรชำนาญการ รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 ตุลาคม 2556
465 นางสาว จันจิรา ศิริเจริญไชย ทันตแพทย์ รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 22 ตุลาคม 2556
466 นาย สุพจ สิงห์คำ สสอ.โนนคูณ สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 22 ตุลาคม 2556
467 นาย ธนสิทธิ์ สุจริตภักดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนคูณ สนง.สาธารณสุขอำเภอโนนคูณ  โนนคูณ 22 ตุลาคม 2556
468 นาย ทศพล ยอดจักร์ จพ.สาธรณสุขชำนาญงาน สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 22 ตุลาคม 2556
469 นาย วิวัฒน์ บงค์บุตร จพ.สาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งใหญ่  กันทรลักษ์ 22 ตุลาคม 2556
470 นาย อธิวัฒน์ วราพุฒ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองมะเกลือ  โนนคูณ 23 ตุลาคม 2556
471 นาย โชคอนันต์ จุลทัศน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โนนค้อ  โนนคูณ 23 ตุลาคม 2556
472 นาย โจ้ สินไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ขนุน  กันทรลักษ์ 23 ตุลาคม 2556
473 นาย สังคม บุญกัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห่องน้อย  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
474 นาง พรเพ็ญ กระแสเทพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห่องน้อย  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
475 นาย ประกายสิทธิ์ ลาภูตะมะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กล้วยกว้าง  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
476 นาง อมรรัตน์ อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กล้วยกว้าง  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
477 นาย จวง จันทะมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.พะวร  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
478 นาย สายัณห์ บุญลา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.พะวร  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
479 นาย วันมงคล พยุงวงษ์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.นากันตม  กันทรลักษ์ 23 ตุลาคม 2556
480 นาย วิเชียร แถวนาชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานแสนไชย  ห้วยทับทัน 23 ตุลาคม 2556
481 นาง สมพร คงยะมาศ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ปราสาท  ขุขันธ์ 24 ตุลาคม 2556
482 นาย พัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หัวเหล่า  โนนคูณ 24 ตุลาคม 2556
483 นาง บังอร โชติพันธ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพสต.โคกสะอาด  โนนคูณ 24 ตุลาคม 2556
484 นาง นงคราญ คันศร นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หยอด  โนนคูณ 24 ตุลาคม 2556
485 นาย ทองสมุทร อ้อมแก้ว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หนองกุง  โนนคูณ 24 ตุลาคม 2556
486 นาง สุวิจักขณ์ ปัตถาสายธรรมาสุข นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพสต.ทุ่งรวงทอว  โนนคูณ 24 ตุลาคม 2556
487 นาย รัฐพล แสนโสม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.กอก  กันทรารมย์ 25 ตุลาคม 2556
488 นาง ศิริพร สุขจิตร พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รพ.สต.โพธิ์ศรีสุวรรณ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 ธันวาึคม 2556