สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
เชิญรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม.
รายละเอียด
:

 ขอเชิญรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. ปี 55
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  28 พฤศจิกายน 2555
จัดโดย
:
 คุ้มครองผู้บริโภค

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ชลวิทย์ สิงหกุล นว.สาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 พฤศจิกายน 2555
2 นางสาว ขนิษฐา พันแสน นักจัดการงานทั่วไป สสจ.สรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 21 พฤศจิกายน 2555
3 นางสาว อรพากร พิมขาว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  กันทรลักษ์ 22 พฤศจิกายน 2555
4 นาย พันศักดิ์ จันทร์ดวง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีอุดม  เมืองศรีสะเกษ 22 พฤศจิกายน 2555
5 นาย พันศักดิ์ จันทร์ดวง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 22 พฤศจิกายน 2555
6 นางสาว บทมากร สมจิตต์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 22 พฤศจิกายน 2555
7 นาง พิมพ์วิมล วงศาโรจน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.สร้างเรือง  เมืองศรีสะเกษ 22 พฤศจิกายน 2555
8 นาง จันทิมา โภคพันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. สต. ชำ  กันทรลักษ์ 22 พฤศจิกายน 2555
9 นางสาว นิตยา พูลสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติฯภูมซรอล  กันทรลักษ์ 22 พฤศจิกายน 2555
10 นาง สาคร ทวี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติฯ ภูมซรอล  กันทรลักษ์ 22 พฤศจิกายน 2555
11 นาง ดอกไม้ พาสมบรูณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  เมืองศรีสะเกษ 22 พฤศจิกายน 2555
12 นางสาว กาญจนา ใยขันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. สต. บ้านโนนแตน  อุทุมพรพิสัย 22 พฤศจิกายน 2555
13 นางสาว สุมาลี กะตะศิลา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอนม่วง  ราษไศล 23 พฤศจิกายน 2555
14 นางสาว กัญญาพัชร ถามนต์ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ปราสาท  ขุขันธ์ 23 พฤศจิกายน 2555
15 นางสาว เพ็ญนภา ชะบา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอนม่วง  ราษไศล 23 พฤศจิกายน 2555
16 นางสาว มนัสชนก บุญประกอบ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านไฮ  ปรางค์กู่ 23 พฤศจิกายน 2555
17 นางสาว ธนพร สถานพงษ์ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวเสือ  ขุขันธ์ 23 พฤศจิกายน 2555
18 นาย ธนากุล วิลานันท์ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนสูง  เมืองศรีสะเกษ 23 พฤศจิกายน 2555
19 นางสาว จันทราวิมล สีหาบุตร งานอิสระ ขุนหาญ  ขุนหาญ 23 พฤศจิกายน 2555
20 นางสาว อรกมล รัตนกุล งานอิสระ ขุนหาญ  ขุนหาญ 23 พฤศจิกายน 2555
21 นางสาว สุพัฒนา จันทร์เปรียว งานอิสระ ขุนหาญ  ขุนหาญ 23 พฤศจิกายน 2555
22 นาง สุมน สมพงษ์ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.ปราสาท  เมืองศรีสะเกษ 23 พฤศจิกายน 2555
23 นาย ประคอง สินสร้าง ผช.แพทย์แผนไทย รพ.ปราสาท  เมืองศรีสะเกษ 23 พฤศจิกายน 2555
24 นาง อรทัย ทอดสูงเนิน ผช.แพทย์แผนไทย รพ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 23 พฤศจิกายน 2555
25 นางสาว ปวีณา ศรีมงคล งานอิสระ ขุนหาญ  ขุนหาญ 23 พฤศจิกายน 2555
26 นางสาว รวีวรรณ เกษมณีย์ งานอิสระ กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 23 พฤศจิกายน 2555
27 นางสาว พรรณี หอมเนียม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. นาหนองไผ่  เมืองศรีสะเกษ 24 พฤศจิกายน 2555
28 นางสาว อรวรรณ วรรณทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 24 พฤศจิกายน 2555
29 นาง นภาลัย พลยุทธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.สาโรช  เมืองศรีสะเกษ 25 พฤศจิกายน 2555
30 นาง ณัฐฐินันท์ นิลทัย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เกษตรถาวร  เมืองศรีสะเกษ 25 พฤศจิกายน 2555
31 นาย สนธยา มณีวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอุทุมพรพิลัย  อุทุมพรพิสัย 25 พฤศจิกายน 2555
32 นาย พงศกร ไตรล้ำ งานอิสระ ชุมพลบุรี  เมืองศรีสะเกษ 25 พฤศจิกายน 2555
33 นาย สุรีย์ ทองอ้ม ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านโดง  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
34 นางสาว ยุพดี สุวรรณเหม ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.สโหมง  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
35 นาย ณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม ผช.แพทย์แผนไทย รพ.50 พรรษาฯ  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
36 นาง ถ่ำ สุขเสริม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทพ  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
37 นางสาว สมสมัย เพ็ชรวัฒนา ผู้ช่วยเเพทย์แผนไทย รพสตดอนรด  ขุนหาญ 26 พฤศจิกายน 2555
38 นาง สุจิตรา บุญหา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
39 นางสาว อรนุช ดีเลิศ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
40 นางสาว อังสุมาลิน โกฏิหอม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
41 นางสาว อังสุมาลิน โกฏิหอม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
42 นาง รัญจวน วงค์มา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านสองห้อง อ.สนม จ. สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
43 นาง ปิยะเนตร เกษมสุขสกุณี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านสำโรง อ.สนม จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
44 นาง เรียม ผลเจริญ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.นานวน  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
45 นาง จินตนา ถือฉลาด ผู้ช้วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
46 นาย ปรีชา กาละเมฆ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร.พ น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 26 พฤศจิกายน 2555
47 นาง พิรัตติญา วงค์ดี งานอิสระ ห้อยทับทัน  ห้วยทับทัน 26 พฤศจิกายน 2555
48 นาง สุวรรณา ใจมั่น ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.คอโค  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
49 นางสาว วรัญญา ระมาตทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านลุน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
50 นาง อรุณอำไพ นกแก้ว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทน รพ.สต.เทนมีย์ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
51 นาง วรรณา อุ้มพิมาย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทน สสอ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
52 นาง นภาลัย พลยุทธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต สาโรช  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
53 นาง ศรีนวล นิลทราวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสตตระแสง  เมืองศรีสะเกษ 26 พฤศจิกายน 2555
54 นาง กัญญา บุญเสริม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห่องน้อย  ห้วยทับทัน 26 พฤศจิกายน 2555
55 นางสาว เนาวรัตน์ มวลชัยภูมิ ผู้ช่วยแแพทย์แผนไทย รพ.สต.ม่วง  บึงบูรพ์ 27 พฤศจิกายน 2555
56 นาย ไพโรจน์ กันฤทธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 27 พฤศจิกายน 2555
57 นาง ยุรี สมยิ่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม04  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
58 นาง ศุภิสรา สีหบุตร จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 27 พฤศจิกายน 2555
59 นาง ศรีนวล มิทราวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
60 นาง สุวรรณา ใจมั่น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
61 นาง สำนวน สังเกตกิจ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
62 นางสาว เบญจวรรณ ศรีสถิตย์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
63 นาง วรรณา อุ้มพิมาย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.กาเกาะ อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
64 นางสาว สุภาพร สมานวัน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
65 นาง ศศิธร ผ่องใส ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านนาบัว อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
66 นาง ศรีนวล มิทราวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
67 นางสาว อรุณอำไพ นกแก้ว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
68 นางสาว ธัญรัตน์ พอกกล้า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
69 นาง จินตนา ถือฉลาด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 27 พฤศจิกายน 2555
70 นาง อัญธิกา ป้องเศร้า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านทุ่งมั่ง  กันทรารมย์ 27 พฤศจิกายน 2555
71 นางสาว สาวิตรี นามพรม ผู้ช่วยพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านโนนผึ้ง  กันทรารมย์ 27 พฤศจิกายน 2555