สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ
รายละเอียด
:

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2555

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  16 พฤศจิกายน 2555
จัดโดย
:
 บริหาร

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย คณากร มันสามุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 09 ตุลาคม 2555
2 นางสาว เกษแก้ว สุบิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 09 ตุลาคม 2555
3 นาย วราวุธ อสิพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2555
4 นาย ยุพราช พันแสน นว.ชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2555
5 นาง สิริมา เกษสร พนักงานบริการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 11 ตุลาคม 2555
6 นาย บุญโฮม ทิพย์สมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 11 ตุลาคม 2555
7 นาย ลำครอง ดวนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ สสอ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 12 ตุลาคม 2555
8 นาย โชคชัย กันภัย จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 12 ตุลาคม 2555
9 นาย เอกชัย สุภาพันธ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูสิงห์  ภูสิงห์ 12 ตุลาคม 2555
10 นาย ดารัญ รัตนประสพ พนักงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 12 ตุลาคม 2555
11 นาง กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
12 นางสาว ศศิธร เจริญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
13 นาง นงคราญ ไชยวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
14 นาง นฤภัค พิชญธนะกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
15 นางสาว รัตภรณ์ วรเลิศ ผู้ประสานงานเอดส์ สสจ.สรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
16 นางสาว วะนิดา เปรมทา ผู้ประสานงานเอดส์ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
17 นางสาว นริศรา ปั้นทอง ผู้ช้วยงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
18 นางสาว อรวรรณ ทัดเทียม ผู้ประสานงานมาเลเลีย สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
19 นางสาว ศุภกร ผูกพันธ์ ผู้ประสานงานวัณโรค สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
20 นาง เสาวคนธ์ สุจินพรัหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2555
21 นาย สมัย ลาประวัติ นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 17 ตุลาคม 2555
22 นาง ปาริชาติ ทินวงศ์ นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 17 ตุลาคม 2555
23 นาย ธวัชชัย พันธ์งาม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 19 ตุลาคม 2555
24 นาย จารุวัฒน์ อารีย์ พนักงานศิลป์ โรงพยาบาลขุขันธ์  ขุขันธ์ 19 ตุลาคม 2555
25 นาย สันต์ สิงห์ไกร เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพช.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 19 ตุลาคม 2555
26 นาย ประการ แสนสุข พนักงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์ 19 ตุลาคม 2555
27 นางสาว วัจนา อำนวย เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลไพรบึง  ไพรบึง 20 ตุลาคม 2555
28 นาง สิริกาญจน์ พรหมประดิษฐ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 22 ตุลาคม 2555
29 นาย ธีรพงษ์ ซอนทรัพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.พยุห์  พยุห์ 22 ตุลาคม 2555
30 นาย ณัฐวัตร วรเลิศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สสอ.พยุห์  พยุห์ 22 ตุลาคม 2555
31 นางสาว ลัดดาวัลย์ ไชยวิรุฬห์ นวก.สาสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2555
32 นาง สมหมาย เทศะบำรุง จพ.ทันตสาสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2555
33 นาง จารวี เลี้ยงสุขสันต์ จพ.ทันตสาสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2555
34 นาย วีระวัฒน์ ศรีจันทร์ จพ.ทันตสาสุข สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2555
35 นางสาว ศกลวรรณ โลบุญ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบศูนย์ข้อมูล สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2555
36 นาย คำเพียร ผ่องศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 25 ตุลาคม 2555
37 นาย ณัฐดนัย จันทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 25 ตุลาคม 2555
38 นาย ธนสิทธิ์ สุจริตภักดี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 26 ตุลาคม 2555
39 นาย ทศพล ยอดจักร จพ.สาธารณสุข สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 26 ตุลาคม 2555
40 นาย อธิวัฒน์ วราพูทธ นวก.สาธารณสุข รพ.สต.หนองมะเกลือ  โนนคูณ 26 ตุลาคม 2555
41 นาย พัฒนะชัย พิมสวัสดิ์ นวก.สาธารณสุข รพ.โนนคูณ  โนนคูณ 26 ตุลาคม 2555
42 นาย อัศวิน คำเนตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 29 ตุลาคม 2555
43 นาง นราวัลลภ์ เพชราเวช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 29 ตุลาคม 2555
44 นางสาว วิไลลักษ์ นาคำรอด เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ สสอ.โนนคูณ  โนนคูณ 29 ตุลาคม 2555
45 นาย เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 07 พฤศจิกายน 2555
46 นาย ทนงเพชร ปราบเสียง นักวิชากาสารธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ  ขุนหาญ 09 พฤศจิกายน 2555
47 นาย รังสรรค์ พานจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ 09 พฤศจิกายน 2555
48 นางสาว จุฑามาศ ตวงทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสอ.ขุนหาญ  ขุนหาญ 09 พฤศจิกายน 2555
49 นาย กันยา บุญเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านภูทอง  ขุนหาญ 09 พฤศจิกายน 2555
50 นาย สมบูรณ์ ทองสูบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 11 พฤศจิกายน 2555
51 นาย จินดา คำแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 12 พฤศจิกายน 2555
52 นางสาว รัชนารี บุญตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองสะมอน  ห้วยทับทัน 12 พฤศจิกายน 2555
53 นาย กันตภณ เตชะสุข นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 12 พฤศจิกายน 2555
54 นาย วัชรินทร์ พันแก่น นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 12 พฤศจิกายน 2555
55 นาย พิพักพงษ์ จันทศรี นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 12 พฤศจิกายน 2555
56 นาย กิตติพนธ์ นพพันธุ์ จพ.เวชสถิติ รพ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 12 พฤศจิกายน 2555
57 นาย กิตติพนธ์ นพพันธ์ จพ.เวชสถิติ รพ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 12 พฤศจิกายน 2555
58 นาย ประดิษฐ์ ธรรมคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 12 พฤศจิกายน 2555
59 นาย สุรกิจ สุจพรรณ นวก.สาธารณสุข สสอ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 12 พฤศจิกายน 2555
60 นาย ณัฐพงษ์ เงาศรี นวก.สาธารณสุข สสอ.ศิลาลาด  ศิลาลาด 12 พฤศจิกายน 2555
61 นาย ประดิษฐ์ ธรรมคง นวก.ชำนาญการ สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 12 พฤศจิกายน 2555
62 นางสาว วิภาวี สีบุดดา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 13 พฤศจิกายน 2555
63 นาง นภาวรรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ่อแก้ว  วังหิน 14 พฤศจิกายน 2555
64 นางสาว ชุติมา เสาศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว  เมืองศรีสะเกษ 14 พฤศจิกายน 2555
65 นาย พิทักษ์พงษ์ จันทศรี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองอารี  ไพรบึง 15 พฤศจิกายน 2555
66 นางสาว ยุวธิดา ศรีนนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต. บัวหุ่ง  ราษไศล 15 พฤศจิกายน 2555