สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง :
รายละเอียด
:

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผน-
ไทย ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ซึ่งได้กำหนดหัวข้ออบรมเรื่อง “การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง : ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ” วิทยาการโดย นายใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)และ คณะ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ซึ่งได้กำหนดอบรม วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวด) โรงพยาบาล และรพ.สต.ทุกแห่ง จำนวน ๖๐๐ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการได้เข้ารับการอบรมตามระเวลาดังกล่าวด้วย กรุณาส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้าอบรมผ่านเว็บไซด์งานแพทย์แผน-ไทยศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสำหรับบุคลากรให้เบิกเงินบำรุงสถานบริการ

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  11 กรกฎาคม 2555
จัดโดย
:
 คุ้มครองผู้บริโภค

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาง ทิวาพร สิงห์โห นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 18 มิถุนายน 2555
2 นาง บัวศรี ศรีจำปา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 18 มิถุนายน 2555
3 นางสาว กิติยา จิตรบรรจง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 18 มิถุนายน 2555
4 นาย ชลวิทย์ สิงหกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2555
5 นาง ขนิษฐา พันแสน นักจัดการงานทั่วไป สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2555
6 นางสาว จินดาพร อุปถัมภ์ เภสัชกร สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2555
7 นาย บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2555
8 นาย วงศพัทธ์ คำทองดี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2555
9 นาง วิภารัตน์ จิตรจำนงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ร.พ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 18 มิถุนายน 2555
10 นาง พรทิพย์ จันทร์ฉ่ำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร.พ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 18 มิถุนายน 2555
11 นางสาว ณัฏฐา คล่องแคล่ว นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 18 มิถุนายน 2555
12 นาง โสรยา สานิสี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน  ราษไศล 18 มิถุนายน 2555
13 นาง สุมลรัตน์ ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัตงาน รพ.สต.เขิน  น้ำเกลี้ยง 18 มิถุนายน 2555
14 นาง กาญจนา โคตรเจริญ พนักงานช่วยการพยบาล(ผช.แพทย์แผนไทย) รพ.สต  เมืองศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2555
15 นาง กาญจนา โคตรเจริญ พนักงานช่วยการพยาบาล(ผช.แพทย์แผนไทย) รพ.สต.เขิน  น้ำเกลี้ยง 18 มิถุนายน 2555
16 นาง จตุพร จันทบุตร พนักงานช่วยการพยาบาล(ผช.แพทย์แผนไทย) รพ.สต.คูบ  น้ำเกลี้ยง 18 มิถุนายน 2555
17 นาง มะธุระดา สิมพร ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 18 มิถุนายน 2555
18 นาง นิชช์ภาพร กอสุระ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 18 มิถุนายน 2555
19 นาง ฉวี พวงอก พนักงานช่วยการพยาบาล(ผช.แพทย์แผนไทย) รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 18 มิถุนายน 2555
20 นางสาว กรณิการ์ ยาเคน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 18 มิถุนายน 2555
21 นางสาว ศรีสมบูรณ์ คำผง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ไพรบึง  ไพรบึง 18 มิถุนายน 2555
22 นาง นาตยา ศิลาวรรณ พยาลาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ทุ่ม  ไพรบึง 18 มิถุนายน 2555
23 นางสาว พิลาวรรณ บุญร่วม พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.ทุ่ม  ไพรบึง 18 มิถุนายน 2555
24 นาย นนท์ปวิธ ผวยกระโทก พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 มิถุนายน 2555
25 นาง ธนพร สมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 19 มิถุนายน 2555
26 นางสาว วิภาวี สีบุดดา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 19 มิถุนายน 2555
27 นางสาว สุภาพร สว่างภพ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯภูมิซรอล  กันทรลักษ์ 19 มิถุนายน 2555
28 นาย สมบูรณ์ ประจิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจันทร์  เมืองศรีสะเกษ 19 มิถุนายน 2555
29 นาง ดรุณี ปรีเปรม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจันทร์  เมืองศรีสะเกษ 19 มิถุนายน 2555
30 นาย สมบูรณ์ ประจิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจันทร์  ขุนหาญ 19 มิถุนายน 2555
31 นาง ดรุณี ปรีเปรม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจันทร์  ขุนหาญ 19 มิถุนายน 2555
32 นาง มะลิวัลย์ แก้วประดับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฎิบัติงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 19 มิถุนายน 2555
33 นาย ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ขุนหาญ 19 มิถุนายน 2555
34 นาง กานดา ทองละมุล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ขุนหาญ 19 มิถุนายน 2555
35 นาง ดาราวัณย์ บุญเยี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 19 มิถุนายน 2555
36 นางสาว วิชุดา เกิดกล้า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านซำเขียน  ขุนหาญ 19 มิถุนายน 2555
37 นาง เสาวคนธ์ สุจินพรัหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 19 มิถุนายน 2555
38 นางสาว นิกร สมวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ตองปิด  เมืองศรีสะเกษ 19 มิถุนายน 2555
39 นาง ภัทราภรณ์ นิลวรรณ์ ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. ตองปิด  น้ำเกลี้ยง 19 มิถุนายน 2555
40 นาง สุเทียน ศรีมงคล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.กันตรวจ  เมืองศรีสะเกษ 20 มิถุนายน 2555
41 นางสาว วัลลา ตาลเพชร พนักงานทั่วไป รพ.สต.กันตรวจ  เมืองศรีสะเกษ 20 มิถุนายน 2555
42 นาง นงลักษณ์ เจตินัย พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลวังหิน  วังหิน 20 มิถุนายน 2555
43 นาง ชยิสรา คำแสน จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.ขุขันธ์  ขุขันธ์ 20 มิถุนายน 2555
44 นางสาว รัตน์มณี ศรีด้วง พนักงานช่วยการพยาบาล(ผช.แพทย์แผนไทย) รพ.สต.ละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 20 มิถุนายน 2555
45 นางสาว ประคอง ดวงจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งใหญ่  กันทรลักษ์ 20 มิถุนายน 2555
46 นาง ธันวดี พิจารย์ จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 21 มิถุนายน 2555
47 นาง จุฬารัตน์ ธรรมคุณ ผู้ช่วยการพยาบาล รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 21 มิถุนายน 2555
48 นาง ศิริยุพา ขันทอง จพ.สาธารณสุข รพ.สต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  ไพรบึง 21 มิถุนายน 2555
49 นาง สนอง กลำเงิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย รพ.สต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ  ไพรบึง 21 มิถุนายน 2555
50 นาง โสภิดา ใหญ่ยิ่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดวนใหญ่  วังหิน 21 มิถุนายน 2555
51 นาย สมบูรณ์ ทองสูบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 22 มิถุนายน 2555
52 นาง วิภาพร จันทร์มณี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บุสูง  วังหิน 22 มิถุนายน 2555
53 นาง อารีรัตน์ มีชูทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บุสูง  วังหิน 22 มิถุนายน 2555
54 นางสาว อรพรรณ อบอุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.นาขนวน  กันทรลักษ์ 24 มิถุนายน 2555
55 นางสาว อรพรรณ อบอุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.นาขนวน  กันทรลักษ์ 24 มิถุนายน 2555
56 นางสาว สมหมาย ผาคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.นาขนวน  กันทรลักษ์ 24 มิถุนายน 2555
57 นาง นงเยาว์ สมศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 25 มิถุนายน 2555
58 นาง สลิลรัตน์ ชาบุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.อุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 25 มิถุนายน 2555
59 นางสาว เสริม จันทร์ดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ .สต โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 25 มิถุนายน 2555
60 นาง อารีย์ มนตรีวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรอม  เมืองศรีสะเกษ 25 มิถุนายน 2555
61 นางสาว นิภาพร พือสันเทียะ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันทรอม  เมืองศรีสะเกษ 25 มิถุนายน 2555
62 นาง สวาท อุปสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตานวน  ขุนหาญ 25 มิถุนายน 2555
63 นาง สวาท อุปสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตานวน  ขุนหาญ 25 มิถุนายน 2555
64 นาง อุรา วิลามาศ พนักงานสุขภาพชุมชน รพ.สต. ตานวน  ขุนหาญ 25 มิถุนายน 2555
65 นาง ศุภิสรา สีหบุตร จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 25 มิถุนายน 2555
66 นาง กุหลาบ สมหวัง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 25 มิถุนายน 2555
67 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  อุทุมพรพิสัย 25 มิถุนายน 2555
68 นาง จันทร์ศรี เสนาซิว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ม่วงแยก  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
69 นาง อารีย์ มนตรีวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
70 นางสาว นิภาพร พือสันเทียะ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
71 นาง สายพิณ สมภาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ม่วงแยก  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
72 นางสาว รัชนีกร ศรีหวาด พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.แข้  อุทุมพรพิสัย 26 มิถุนายน 2555
73 นาง สำรวย เพ็ชรโย พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.สต.แข้  อุทุมพรพิสัย 26 มิถุนายน 2555
74 นาง วันนา สุพรรณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.กราม ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
75 นางสาว ภัชธิดา วันศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพสต.กราม ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
76 นาง สิริรัฐ ค้ำใบ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
77 นาง กรวรรณ ศรีวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 26 มิถุนายน 2555
78 นางสาว สุนันทา บุญบรรจง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างปี่  ราษไศล 27 มิถุนายน 2555
79 นาย ทวี โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย  ราษไศล 27 มิถุนายน 2555
80 นาง บุษบงศ์ โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมี  ราษไศล 27 มิถุนายน 2555
81 นาง วิไลวรรณ ประพาฬ นักวิชากรสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.แต้  อุทุมพรพิสัย 27 มิถุนายน 2555
82 นางสาว อรอุมา แก้วสาย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.แต้  อุทุมพรพิสัย 27 มิถุนายน 2555
83 นาย นิมิต บุญใส ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.หนองบัว  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
84 นาย จีระวัฒน์ คืดนอก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.พันลำ  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
85 นางสาว นิตยา บริหาร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.บกขี้ยาง  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
86 นางสาว จรัญ สมภาวะ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.เจี่ย  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
87 นางสาว นงนุช เบ้าคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.ผึ้ง  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
88 นางสาว กชกร วันหนา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.สร้างเหล่า  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
89 นางสาว พรพิภัทร บุญผึ้ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.จาน  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
90 นางสาว สาวิตรี นามพรม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.โนนผึ้ง  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
91 นาง อุดร คำศรี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.ดู่  เมืองศรีสะเกษ 27 มิถุนายน 2555
92 นาง จันทรา สุภาศร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านกอก  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
93 นาย เด่นชัย มุกขันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.หนองทามน้อย  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
94 นาย กิตติภูมิ พันธนาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.หนองบัว  กันทรารมย์ 27 มิถุนายน 2555
95 นางสาว เนาวรัตน์ มวลชัยภูมิ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ม่วง  บึงบูรพ์ 27 มิถุนายน 2555
96 นาย มนูญ จินาวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 27 มิถุนายน 2555
97 นางสาว สิริบูรณ์ พรหมคุณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 27 มิถุนายน 2555
98 นางสาว ระพีพร สายทอง จพ. สาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 28 มิถุนายน 2555
99 นาง บุราณี วรพุฒ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 28 มิถุนายน 2555
100 นาย คำเพียร สิงห์ซอม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 28 มิถุนายน 2555
101 นาย ยงยุทธ บุญเจริญ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.หนองบัวดง  ศิลาลาด 28 มิถุนายน 2555
102 นาย ชาญณรงค์ พละศักดิ์ นว.สาธารณสุข รพสต.ละทาย  กันทรารมย์ 28 มิถุนายน 2555
103 นางสาว สาวิตรี โยธี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านพะแวะ  ไพรบึง 28 มิถุนายน 2555
104 นาง อำวิภา คุณวาที พยาบาลเวชปฏิบัติ รพ.สต.บ้านพะแวะ  ไพรบึง 28 มิถุนายน 2555
105 นางสาว ชบา วิเศษชาติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปรางค๋กู่  ปรางค์กู่ 29 มิถุนายน 2555
106 นาง พันทวี มังษะชาติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส สสอ.เบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 30 มิถุนายน 2555
107 นางสาว บัวพันธ์ ขันเขตต์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านภูทอง  ขุนหาญ 30 มิถุนายน 2555
108 นาย ธวัชชัย เติมใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
109 นาง สิริมาศ มั่งคั่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน รพ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
110 นางสาว ยุพิน ไฮกัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
111 นางสาว คำเพียร ชฎาจิตร พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
112 นางสาว แทน แสงอุ่น พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
113 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีกันยา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ตาเปียง  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
114 นาย ทองแดง เข็มทอง พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.ตาเปียง  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
115 นาย สมบูรณ์ ทองสูบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
116 นาย ปะเสริฐ พงษ์สุระ พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
117 นาย ธนวิชญ์ โคษา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นาเวียง  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
118 นางสาว ศรีประภา ศรีเลิศ พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.นาเวียง  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
119 นาง พรรณวณี บุญปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ดู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
120 นางสาว นวล ทองดี พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.ดู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
121 นาง เปี่ยมสุข โพธิ์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กะดึ  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
122 นาง กิตติมา สามัญ พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.กะดึ  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
123 นาง วารุณี เป้งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
124 นาง เทศ พันธมาศ พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
125 นางสาว กัญชลิดา แจ้งตาโทน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ตูม  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
126 นาง ศิริลักษณ์ เงินราช พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.ตูม  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
127 นาย ไสว ศรีหาบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ดอนหลี่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
128 นาง อัจฉราวรรณ ทรงกลด พนักงานช่วยการพยาบล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.ดอนหลี่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
129 นางสาว พัชรินทร์ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดอนเหลือม  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
130 นางสาว มยุรี สิมมะโรง เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.หว้าน  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
131 นางสาว อำภาภรณ์ แก้วกระจ่าง พนักงานช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.หว้าน  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
132 นางสาว ชนากานต์ พรหมคุณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
133 นางสาว ชนากานต์ พรหมคุณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
134 นาย ภัทรชัย สำแดงภัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ไฮ  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
135 นาง สมบูรณ์ บุตรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 30 มิถุนายน 2555
136 นาง บุญทัน โถทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.รังแร้ง  อุทุมพรพิสัย 01 กรกฎาคม 2555
137 นางสาว รัตนสุดา พิศรูป นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู  อุทุมพรพิสัย 02 กรกฎาคม 2555
138 นางสาว อะนุรัตน์ สำกลาง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู  อุทุมพรพิสัย 02 กรกฎาคม 2555
139 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 กรกฎาคม 2555
140 นาง แสงเพชร ประสิทธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  เมืองศรีสะเกษ 02 กรกฎาคม 2555
141 นางสาว รุจิเรข ดอนชิตา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 กรกฎาคม 2555
142 นาง ศิราณี สายเหนือ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 กรกฎาคม 2555
143 นาย นิรันทร์ เสาเวียง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 กรกฎาคม 2555
144 นาย สุชาติ เสาเปรีย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 กรกฎาคม 2555
145 นางสาว วรรณิภา พานจันทร์ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 02 กรกฎาคม 2555
146 นาง สมพาน ชิ้นทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 02 กรกฎาคม 2555
147 นาง คำพร จันทะสนธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 02 กรกฎาคม 2555
148 นางสาว ปิยพร พงศ์พีระ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.สำโรง พยุห์  พยุห์ 02 กรกฎาคม 2555
149 นาง เสาวลักษณ์ จิรังดา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.สำโรง พยุห์  พยุห์ 02 กรกฎาคม 2555
150 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีนวล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองกุง  โนนคูณ 02 กรกฎาคม 2555
151 นางสาว วิภา วงศ์เจริญ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ละทาย  กันทรารมย์ 02 กรกฎาคม 2555
152 นางสาว สุชาดา บัวงาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวง  กันทรารมย์ 02 กรกฎาคม 2555
153 นางสาว กมลรัตน์ พบบุญ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 03 กรกฎาคม 2555
154 นาง สมเพชร พรหมพิลา จพ.สาธารณสุขชุมชนปฎิบัติงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 03 กรกฎาคม 2555
155 นาย ประวิทย์ บุตรวงษ์ เภสัชกรปฎิบัติการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 03 กรกฎาคม 2555
156 นาง กนกรัตน์ คำประสงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 03 กรกฎาคม 2555
157 นาย สมบูรณ์ ประจิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ห้วยจันทร์  ขุนหาญ 03 กรกฎาคม 2555
158 นาง ดรุณี ปรีเปรม ผู้ช่วยแผนแผนไทย รพ.สต.ห้วยจันทร์  ขุนหาญ 03 กรกฎาคม 2555
159 นาย คุณากร พึ่งโพธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 03 กรกฎาคม 2555
160 นาย ไพโรจน์ กันฤทธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 03 กรกฎาคม 2555
161 นาย สมศักดิ์ สุนันท์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สอ.กันตรวจ  ไพรบึง 03 กรกฎาคม 2555
162 นาย สุริชัย ด้วงทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สอ.กันตรวจ  ไพรบึง 03 กรกฎาคม 2555
163 นาง มี รักมิตร ผ้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวงโพนเขวา  เมืองศรีสะเกษ 03 กรกฎาคม 2555
164 นาง สุทัย วงษ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองแวงโพนเขวา  เมืองศรีสะเกษ 03 กรกฎาคม 2555
165 นาย ชนินทร สายเชื้อ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอนเหลือม  ปรางค์กู่ 04 กรกฎาคม 2555
166 นางสาว จิราวรรณ มาสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 04 กรกฎาคม 2555
167 นาง สุมนา ในทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ไม้แก่น  ไพรบึง 04 กรกฎาคม 2555
168 นางสาว จารุวรรณ ปรางมาศ ผูู้ช่ายแพทย์แผนไทย รพ.สต.ไม้แก่น  ไพรบึง 04 กรกฎาคม 2555
169 นาง สำราญ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผึ้ง  กันทรารมย์ 04 กรกฎาคม 2555
170 นาง ชนัดดา บัลลังค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 04 กรกฎาคม 2555
171 นาง ลักษมี หวังสุข ผู้ช่วยแพทย์ไทย รพ.สต.ทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 04 กรกฎาคม 2555
172 นางสาว จิราภรณ์ เพชรจิตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองมะเกลือ  โนนคูณ 04 กรกฎาคม 2555
173 นาง กาญจนา บรรดาศักดิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โคกสะอาด  โนนคูณ 04 กรกฎาคม 2555
174 นาง กัลย์สุดา กาละพัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนอค้า  พยุห์ 04 กรกฎาคม 2555
175 นาง กัลย์สุดา กาละพัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนอค้า  พยุห์ 04 กรกฎาคม 2555
176 นาง ศจิษฐา นามสุวรรณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โพธิ์ศรี  พยุห์ 04 กรกฎาคม 2555
177 นาง ถาวร สีหากุล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โนนสว่าง  พยุห์ 04 กรกฎาคม 2555
178 นาง มาลี อ่อนศรี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านกันจด  ขุนหาญ 04 กรกฎาคม 2555
179 นาง หนูรัก มะโนรา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านกันจด  เมืองศรีสะเกษ 04 กรกฎาคม 2555
180 นาง เทือน คำโท ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านกันจด  ขุนหาญ 04 กรกฎาคม 2555
181 นาง หนูรัก มะโนรา ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านกันจด  ขุนหาญ 04 กรกฎาคม 2555
182 นางสาว รุ่งอรุณ วราพุฒ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองแคน  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2555
183 นาง นรวี บุราณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองแคน  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2555
184 นาง อัญธิกา ป้องเศร้า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านทุ่งมั่ง ต.อีปาด  กันทรารมย์ 05 กรกฎาคม 2555
185 นางสาว จำเนียร โลมาศ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองอารี  ไพรบึง 05 กรกฎาคม 2555
186 นางสาว อมรรัตน์ โพธิ์คำ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต.กุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2555
187 นาง วรรณสินีย์ ศรีนวล ผอ.รพ.สต.หนองหัวช้าง รพ.สต.หนองหัวช้าง  กันทรลักษ์ 05 กรกฎาคม 2555
188 นาง ณัฐริกา สังข์ศรี ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.หนองหัวช้าง  กันทรารมย์ 05 กรกฎาคม 2555
189 นาง สุพัฒนา ขันทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.พราน  เมืองศรีสะเกษ 05 กรกฎาคม 2555
190 นาง พนิดา บุญตา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.พราน  ขุนหาญ 05 กรกฎาคม 2555
191 นาง ศรานันท์ มุ่งหมาย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.พราน  ขุนหาญ 05 กรกฎาคม 2555
192 นาง สุพัฒนา ขันทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.พราน  ขุนหาญ 05 กรกฎาคม 2555
193 นาง ปิยะพร กองเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาโมกข์  ไพรบึง 05 กรกฎาคม 2555
194 นาง สุพิน ดวงมณี พนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.บ้านตาโมกข์  ไพรบึง 05 กรกฎาคม 2555
195 นาง ภาพิมล อินทร์งาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวง ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ  น้ำเกลี้ยง 05 กรกฎาคม 2555
196 นาง ดวงสุชา คุณวาที ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง  พยุห์ 05 กรกฎาคม 2555
197 นาง นงลักษ์ ธรรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง  พยุห์ 05 กรกฎาคม 2555
198 นาง วรลักษณ์ พรมจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง  พยุห์ 05 กรกฎาคม 2555
199 นาง นางบุญมี ยอดพายุ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.หัวเหล่า  โนนคูณ 05 กรกฎาคม 2555
200 นาง ถาวร สีหากุล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.โนนสว่าง  พยุห์ 05 กรกฎาคม 2555
201 นาง ดวงดี มะเค็ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอี่หล่ำ  อุทุมพรพิสัย 06 กรกฎาคม 2555
202 นางสาว กฤติยา โนนใหญ่ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอี่หล่ำ  อุทุมพรพิสัย 06 กรกฎาคม 2555
203 นาง สุพัฒน์ เกษบุรมย์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเกษ  อุทุมพรพิสัย 06 กรกฎาคม 2555
204 นาย กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเกษ  อุทุมพรพิสัย 06 กรกฎาคม 2555
205 นาง จิรัชยา ศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านภูทอง  ขุนหาญ 06 กรกฎาคม 2555
206 นาง สมจิตร ธรรมบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล  ภูสิงห์ 06 กรกฎาคม 2555
207 นาย เชาวฤทธิ์ บุญลี นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล  ภูสิงห์ 06 กรกฎาคม 2555
208 นาง ทองพันธ์ ปัญญาเหลือ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โพธิ์น้อย  ขุนหาญ 06 กรกฎาคม 2555
209 นาง อุดมลักษณ์ สะอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง  กันทรารมย์ 06 กรกฎาคม 2555
210 นางสาว สุชาดา บัวงาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง  กันทรารมย์ 06 กรกฎาคม 2555
211 นาย ทองสา วังทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.พยุห์  พยุห์ 07 กรกฎาคม 2555
212 นาง นันทิดา กออ่อน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.กุดเสลา  กันทรลักษ์ 07 กรกฎาคม 2555
213 นาง พรชนก สุทธิสน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.กุดเสลา  กันทรลักษ์ 07 กรกฎาคม 2555
214 นางสาว วาสนา คนขยัน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.นา  กันทรลักษ์ 08 กรกฎาคม 2555
215 นาย เสกสรรค์ ศรีพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นา  กันทรลักษ์ 08 กรกฎาคม 2555
216 นาง ดรุณี ผิวงาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 08 กรกฎาคม 2555
217 นาง สะอาด ศิริมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ศรีอุดม  กันทรลักษ์ 08 กรกฎาคม 2555
218 นางสาว ธัญชนก ณภัทรหนองบัว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ  โนนคูณ 09 กรกฎาคม 2555
219 นางสาว สุธารัตน์ ทาระ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เมืองน้อย  กันทรารมย์ 09 กรกฎาคม 2555
220 นาย วิเศษสกุล วงษ์สามารถ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองเดียงน้อย  กันทรลักษ์ 09 กรกฎาคม 2555
221 นางสาว ชยุดา สีชาลี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากันตม  กันทรลักษ์ 09 กรกฎาคม 2555
222 นาง มัลลิกา เกษกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาเวียง  ปรางค์กู่ 09 กรกฎาคม 2555
223 นาง บุญเยี่ยม ญาณัปปสุต เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 09 กรกฎาคม 2555
224 นาง สำเนียง โสรัตน์ พนักงานช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 09 กรกฎาคม 2555
225 นาง ฉวีวรรณ แสนนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.กลาง ตำบลโพนค้อ  เมืองศรีสะเกษ 09 กรกฎาคม 2555
226 นาย บัญชา กาลเฆฆ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 กรกฎาคม 2555
227 นาง สาคร ศิริกุล พยาวิชาชีพชำนาญการ รพ.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 09 กรกฎาคม 2555
228 นาง กาญจนา ประคองกลาง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ด่านกลาง  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
229 นาง นันทิกานต์ อินมะณี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ด่านกลาง  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
230 นาง พัทธนันท์. สิริเตชะวรากูล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.กล้วยกว้าง  ห้วยทับทัน 10 กรกฎาคม 2555
231 นาง เกษร ลาภูตะมะ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. เมืองหลวง  ห้วยทับทัน 10 กรกฎาคม 2555
232 นางสาว กฤษณา เครือบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.แก  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
233 นางสาว วิลัยรัตน์ จรรยากรณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โคกเจริญ  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
234 นางสาว ฉลาด ตาชั่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
235 นางสาว ชื่นจิต คำเพ็ชร จพ.สาธารณสุข รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
236 นาง ทองสี ใสศรีจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.พิงพวย  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
237 นางสาว ณัฐกานต์ โฮมหุ้มแก้ว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตูม  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
238 นาง อัญชนาพร โคตรเจริญ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เสื่องข้าว  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
239 นาย อนุวัฒน์ โลพาด นวก.สธ.ชำนาญการ รพ.สต.สะพุง  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
240 นางสาว ณัฐิยา นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สะพุง  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
241 นาง ถวิล กิ่งทวยหาร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.สะพุง  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
242 นาง ปาริชาติ ทินวงศ์ นวก.สธ.ชำนาญการ สสอ.ศรีรัตนะ  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
243 นาย พงษ์สุข สุระเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาณการ รพ.สต.หนองเดียงน้อย  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
244 นาย ประยูร สนเท่ห์ ผอ.รพ.สต.บ้านโคน รพ.สต.บ้านโคน  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
245 นาง วาสนา ศรีภิรมย์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีสุข  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
246 นาง รัตติยาพร ปรารถนาชาติ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
247 นาย วิสุทธิ์ อายุวงค์ ผอ.รพ.สต.ศรีโนนงาม รพ.สต.ศรีโนนงาม  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
248 นาย สุทธิศักดิ์ นรดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.กะดึ  ปรางค์กู่ 10 กรกฎาคม 2555
249 นาง ดวงใจ ประสมสิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เดื่อ  ศิลาลาด 10 กรกฎาคม 2555
250 นาง รัญจวน วงศ์เสน่ห์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ตาแท่น  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
251 นาง รัญจวน วงศ์เสน่ห์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ตาแท่น  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
252 นางสาว ณัฐการณ์ โฮมหุ้มแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตูม  ศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2555
253 นาง พิจิตร หาญคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 10 กรกฎาคม 2555
254 นางสาว ศิริขวัญ แก้วคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.  เมืองศรีสะเกษ 10 กรกฎาคม 2555
255 นาง สมหวัง กันเชียง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.วังหิน  วังหิน 10 กรกฎาคม 2555
256 นางสาว สุฑารัตน์ ทองโม้ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ยางชุมใหญ่  ยางชุมน้อย 10 กรกฎาคม 2555
257 นาง กมล ทองอินทร์ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ยางชุมใหญ่  ยางชุมน้อย 10 กรกฎาคม 2555
258 นาง มนตรี พูลงาม ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.กุดเมืองฮาม  ยางชุมน้อย 10 กรกฎาคม 2555
259 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.สังเม็ก  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
260 นาง ระเบียบ บุญปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง รพ.สต.ม่วง  บึงบูรพ์ 10 กรกฎาคม 2555
261 นาง อุทยา จินดาชาติ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โคก  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
262 นาง พัชรี ศรียันต์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 10 กรกฎาคม 2555
263 นาง สงวน ยศศิริ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
264 นาง ดวงเด่น แก้วคะตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ  เมืองศรีสะเกษ 10 กรกฎาคม 2555
265 นาง มาลัยพร เกิดนางรอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเงิน  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555
266 นาง สำนึก คุณชาติ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเงิน  กันทรลักษ์ 10 กรกฎาคม 2555