สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ขอเชิญรับประกาศนียบัตรและประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย(สำหรับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
รายละเอียด
:

 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการ อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และประชุมวิชาการการ หัวเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการนวดไทย โดยอาจารย์รัชพล สุทนต์ มีเป้าหมายผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๖๐ คน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้ผ่านการอบรมเข้ารับประกาศนียบัตรและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเข้าประชุมวิชาการ โดยรับจำนวน ๑๒๐ คน โดยให้ผู้ผ่านการอบรมรายงานตัวรับใบประกาศในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และกรุณาลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านเว็บแพทย์แผนไทยศรีสะเกษ รายละเอียดเรียนมาพร้อม

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  11 พฤศจิกายน 2554
จัดโดย
:
 คุ้มครองผู้บริโภค

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2554
2 นาย วงศพัทธ์ คำทองดี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2554
3 นาย ชลวิทย์ สิงหกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2554
4 นาง วรลักษณ์ พรหมจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง  พยุห์ 28 ตุลาคม 2554
5 นางสาว อรอุมา แก้วสาย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้  อุทุมพรพิสัย 28 ตุลาคม 2554
6 นาย เสี่ยน เพ็งแจ่ม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โคกจาน  อุทุมพรพิสัย 28 ตุลาคม 2554
7 นางสาว สุมาลา พันธนาม เจ้าหน้าที่เเพทย์เเผนไทย รพสต.ทุ่งไชย  อุทุมพรพิสัย 28 ตุลาคม 2554
8 นาง นารี บุราณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองแคน  อุทุมพรพิสัย 28 ตุลาคม 2554
9 นางสาว จิราภรณ์ เพชรจิตร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองมะเกลือ  โนนคูณ 28 ตุลาคม 2554
10 นางสาว กฤษณา เครือบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก  กันทรลักษ์ 28 ตุลาคม 2554
11 นาง ชนัดดา บัลลังค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ทุ่งรวงทอง  เมืองศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2554
12 นาง ลักษมี หวังสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.  เมืองศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2554
13 นาง สมภาร ส้งฆะบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โนนคูณ  โนนคูณ 28 ตุลาคม 2554
14 นาง ลักษมี หวังสุข ผู้ช่วยแพทยืแผนไทย รพ.สต. ทุ่งรวงทอง  เมืองศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2554
15 นางสาว วิลัยรัตน์ จรรยากร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ  กันทรลักษ์ 28 ตุลาคม 2554
16 นางสาว กาญจนา บรรดาศักดิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โคกสะอาด  โนนคูณ 28 ตุลาคม 2554
17 นาง กิติยา จิตรบรรจง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 28 ตุลาคม 2554
18 นาย เกรียงศักดิ์ ทินวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 28 ตุลาคม 2554
19 นาง บัวศรี ศรีจำปา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.จำนัน  กันทรลักษ์ 28 ตุลาคม 2554
20 นาย สำราญ ธรรมบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โคกหล่าม  อุทุมพรพิสัย 29 ตุลาคม 2554
21 นางสาว สุธารัตน์ ทาระ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เมืองน้อย  กันทรารมย์ 29 ตุลาคม 2554
22 นางสาว กนกวรรณ ปรือปรัก ว่างงาน -  ขุขันธ์ 29 ตุลาคม 2554
23 นาง ปราณี พุทธวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเดสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสน  โนนคูณ 29 ตุลาคม 2554
24 นางสาว รัตนา พิมพร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนน  ขุขันธ์ 31 ตุลาคม 2554
25 นาง เกษแก้ว ศรีโสม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนกาม  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
26 นาง กัลย์สุดา กาละพัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.หนองค้า  พยุห์ 31 ตุลาคม 2554
27 นาง วรลักษณ์ พรมจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.กระแซง  พยุห์ 31 ตุลาคม 2554
28 นาง วิภาวรรณ คำผง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร้านสุขฤทัย  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
29 นาง ปราณี กาละพัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร้านสุขฤทัย  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
30 นางสาว สมพิศ ผลจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครตา  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
31 นาง สาธิยา คำขาว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  ขุขันธ์ 31 ตุลาคม 2554
32 นางสาว อารีพร จันทำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทัน  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
33 นางสาว บุญเลิศ โคตุเคน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สตดงมะไ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
34 นางสาว ลัดดาณี ยืนยิ่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
35 นาง ดรุณี ใหมสี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
36 นาง นงเยาว์ จันทเสน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละม  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
37 นาง ยุพดี นามปัญญา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
38 นาง อักษรญู ผลเพิ่ม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เมืองศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2554
39 นาย สุทธิศักดิ์ ชูรัตน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
40 นาง ปราณี อัครชาติ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. เกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
41 นาง ลัดดา ทองเชื้อ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ปะอาว  อุทุมพรพิสัย 01 พฤศจิกายน 2554
42 นาง วิบูลย์ จิตดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 01 พฤศจิกายน 2554
43 นาย สมยศ บัวจูม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 01 พฤศจิกายน 2554
44 นางสาว สุนันทา บุญบรรจง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างปี่  ราษไศล 01 พฤศจิกายน 2554
45 นางสาว สิลิมา นาจำปา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.โพนงาม  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
46 นาง ศุภากร รัดชำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
47 นาง ทองหล่อ นวลใส ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.น้ำคำ  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
48 นาง ธีรา อ่อนอ่างคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านโพนดวน อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
49 นาง หนูสิน ไชยนิล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.คูซอด  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
50 นาง พรชนิตว์ นาจำปา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.กุดโง้ง  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
51 นาง กรองเกียรติ สมดอกแก้ว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.แทง  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
52 นาง วาริน จิตมั่น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
53 นาง นราภรณ์ ลาเถิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านเกาะแก้ว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
54 นางสาว ธัชพรรณ ไกรยวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
55 นาง ลำพูน ใบสี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ชมรมนวดวัดพระโต  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
56 นาย วัชรพงษ์ ชมภูวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
57 นาย วัชรพงษ์ ชมภูวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต บ่อแก้ว  วังหิน 01 พฤศจิกายน 2554
58 นาง พรรณี พาระฤทธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร้านพรรณีนวดแผนไทย  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
59 นางสาว นฤมล ทลงบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ร้านพรรณีนวดแผนไทย  เมืองศรีสะเกษ 01 พฤศจิกายน 2554
60 นาง โสภิดา ใหญ่ยิ่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต ดวนใหญ่  วังหิน 01 พฤศจิกายน 2554
61 นาย นายชัยเนตร พิทักษา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวา  กันทรลักษ์ 01 พฤศจิกายน 2554
62 นางสาว ภาวนา โสภาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
63 นางสาว จันทร์เพ็ญ รวมกลาง จพ. สาธารณสุข รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
64 นาง ลัดดา ภาโว จพ. สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
65 นาง บังอร สินศิริ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
66 นาง สุหมัน วงษ์พินิจ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
67 นาง วราลักษณ์ โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
68 นาง สุพัฒนา ขันทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. พราน  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
69 นาง ศรานันท์ มุ่งหมาย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. พราน  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
70 นาง จันทร์ศรี เสนาซิว ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ม่วงแยก  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
71 นาง มาริษา มิ่งเมือง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. หลักหิน  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
72 นาง กรวรรณ ศรีวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. สำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
73 นาง สิริรัฐ ค้ำใบ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. สำโรงเกียรติ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
74 นาย ปรีชา ทวีสิทธิโชค ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ทับทิมสยาม 07  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
75 นาง วันนา สุพรรณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กราม  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
76 นาง ปราณี บุญตา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ภูทอง  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
77 นาง เสริม จันทร์ดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โพธิ์วงศ์  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
78 นาง สมพาน ชิ้นทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
79 นาง คำพร จันทะสนธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
80 นาง สวาท อุปสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ตานวน  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
81 นาง อารีย์ มนตรีวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กันทรอม  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
82 นาง นิภาพร พือสันเที๊ยะ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กันทรอม  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
83 นาง มาลี อ่อนศรี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กันจด  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
84 นาง หนูรักษ์ มะโนรา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กันจด  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
85 นาง เทือน คำโท ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กันจด  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
86 นาง ชาริดา ศรีภักดิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ค้อปอ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
87 นาง นวลจันทร์ ดอกจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ค้อปอ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
88 นาง สุเทียน ศรีมงคล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. กันตรวจ  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
89 นาง กานดา ทองละมุล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. หนองบัว  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
90 นาง ทองพันธ์ ปัญญาเหลือ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โพธิ์น้อย  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
91 นาง โสภา ระงับภัย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. โพธิ์น้อย  ขุนหาญ 01 พฤศจิกายน 2554
92 นางสาว วิภา อาจสารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.กันทรารมย์  กันทรารมย์ 02 พฤศจิกายน 2554
93 นาง ศิริลักษณ์ จังอินทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะวร  ห้วยทับทัน 02 พฤศจิกายน 2554
94 นาง กมลวรรณ ดีพันธ์ ผู้ช่วยแผนไทย รพ.สต.ปราสาท  ห้วยทับทัน 02 พฤศจิกายน 2554
95 นาง ลำพูน ใบสี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย วัดพระโต  เมืองศรีสะเกษ 02 พฤศจิกายน 2554
96 นาง พรรณี พาระฤทธิ์ ธูรกิจส่วนตัว บ้านแดง ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 02 พฤศจิกายน 2554
97 นาง กาญจนา โคตรเจริญ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต. เขิน  น้ำเกลี้ยง 02 พฤศจิกายน 2554
98 นาง จตุพร จันทบุตร ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.คูบ  น้ำเกลี้ยง 02 พฤศจิกายน 2554
99 นาง ฉวี พวงอก ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนงาม  น้ำเกลี้ยง 02 พฤศจิกายน 2554
100 นางสาว ธัชพรรณ ไกรยวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตำบลยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  เมืองศรีสะเกษ 02 พฤศจิกายน 2554
101 นาย นนท์ปวิธ ผวยกระโทก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.น้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 03 พฤศจิกายน 2554
102 นางสาว รัตน์มณี ศรีด้วง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ละเอาะ  น้ำเกลี้ยง 03 พฤศจิกายน 2554
103 นาง นิกร สมวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตองปิด  น้ำเกลี้ยง 03 พฤศจิกายน 2554
104 นาง ภาพิมล อินทร์งาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแวง  น้ำเกลี้ยง 03 พฤศจิกายน 2554
105 นางสาว รุ่งทิวา จันดำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ปลาเดิด  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
106 นางสาว รินทร์จง สงค์ผัด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เสียว  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
107 นางสาว มาริสา จันทะนาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เสียว  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
108 นาย เกษม จันทร์พร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองม้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
109 นาง รัศมี จันทร์พร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองแปน  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
110 นางสาว นงนุช วงศ์งาม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ผือ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
111 นาง พรรณี ขึ้นเสียง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.อีเซ  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
112 นาง รัก ศรีละพรหม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนหนองหว้า  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
113 นางสาว หนูเริ่ม ชิณพันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 03 พฤศจิกายน 2554
114 นาง นภารัตน์ ทะชาดา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เมืองศรีสะเกษ 03 พฤศจิกายน 2554
115 นาย ประพันธ์ แพทย์เมืองจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 03 พฤศจิกายน 2554
116 นาง อรอนงค์ กุลบุญยา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสตภูมิซรอล ตเสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ  ขุนหาญ 03 พฤศจิกายน 2554
117 นาง ศิริลักษณ์ เงินราช ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ตูม  ปรางค์กู่ 03 พฤศจิกายน 2554
118 นางสาว นริสรา เกษร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ธาตุ  วังหิน 04 พฤศจิกายน 2554
119 นางสาว สิริบูรณ์ พรหมคุณ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 พฤศจิกายน 2554
120 นาย มนูญ จินาวัลย์ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 พฤศจิกายน 2554
121 นาย ไพโรจน์ กันฤทธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.บึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 07 พฤศจิกายน 2554
122 นาง พิจิตร หาญคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
123 นางสาว ระพีพร สายทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 08 พฤศจิกายน 2554
124 นางสาว พรแก้ว วอทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 08 พฤศจิกายน 2554
125 นางสาว สุธารักษ์ สอนโนนแดง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแกด  เมืองศรีสะเกษ 08 พฤศจิกายน 2554
126 นาง มะธุระดา สิมพร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ชำ อ.กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 08 พฤศจิกายน 2554
127 นางสาว ศิริขวัญ แก้วคำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนคูณ  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
128 นาง มะละ นามวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.จอมบึง  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
129 นาง กมล ทองอินทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ยางชุมใหญ่  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
130 นางสาว สุฑารัตน์ ทองโม้ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต  เมืองศรีสะเกษ 08 พฤศจิกายน 2554
131 นางสาว สุฑารัตน์ ทองโม้ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ผักขะ  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
132 นาง มนตรี พูลงาม ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.กุดเมืองฮาม  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
133 นาง เกษแก้ว ศรีโสม ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.คอนกาม  ยางชุมน้อย 08 พฤศจิกายน 2554
134 นาง ปราณี พุทธวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เหล่าเสน  โนนคูณ 08 พฤศจิกายน 2554
135 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีนวล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. หนองกุง  โนนคูณ 09 พฤศจิกายน 2554
136 นาง ดวงมณี มูลเหล็ก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โพธิ์ชัย  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
137 นาง ดวงดี มะเค็ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.อี่หล่ำ  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
138 นาย สำราญ ธรรมบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โคกหล่าม  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
139 นาง จิรวรรณ ผุยบัวค้อ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวช้าง  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
140 นาง บุญทัน โถทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.รังแร้ง  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
141 นาง เกษร สุทธภักดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ขะยูง  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
142 นาง จันทร์เพ็ญ แสงดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ก้านเหลือง  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
143 นาง วิภาวี จุดมี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ยางเอือด  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
144 นาง เกษร อุ่นเพชร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.รังแร้ง  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554
145 นาง บุญทัน โถทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.รังแร้ง  อุทุมพรพิสัย 10 พฤศจิกายน 2554