สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ .........ยินต้อนรับ

รายละเอียดหัวข้อการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการอบรม

 

หัวข้อ
:
ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยระดับอำเภอ
รายละเอียด
:

 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายอำเภอ ทุกแห่ง ทุกอำเภอ
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ระดับอำเภอ และ ระดับ รพ.สต. ตามจำนวน โควต้า เข้าประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์แผนไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ กรุณาลงทะเบียน ทางเว็บแพทย์แผนไทย ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่ http://203.170.192.166/ttm/index.php?name=news&file=readnews&id=74

 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดอบรม
:
  19 ตุลาคม 2554
จัดโดย
:
 คุ้มครองผู้บริโภค

 

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กรอกใบลงทะเบียน

 

คำนำหน้า
:
*
ชื่อ
:
*
นามสกุล
:
*
ตำแหน่ง
:
*
สถานที่ทำงาน
:
*
อำเภอ  : *
   
   

แสดงรายชื่อผู้ลงทเบียนเข้าร่วมการอบรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งออก excel

 

ลำดับที่
คำหน้า
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
ลงทะเบียนวันที่
1 นาย ชลวิทย์ สิงหกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 13 ตุลาคม 2554
2 นาง ขนิษฐา พันแสน นักจัดการงานทั่วไป สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 13 ตุลาคม 2554
3 นางสาว จินดาพร อุปถัมภ์ เภสัชกร สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 13 ตุลาคม 2554
4 นาย บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2554
5 นาย วงศพัทธ์ คำทองดี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สสจ.ศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2554
6 นางสาว กมลรัตน์ พบบุญ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.กันทรารมย์  เมืองศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2554
7 นาง ญาณิศา ชื่นตา ผช.จนท.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ตาโกน  เมืองจันทร์ 18 ตุลาคม 2554
8 นาง นิชช์ภาพร กอสุระ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.ยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 14 ตุลาคม 2554
9 นาง ดลนภา สุนเวียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กระแซง  พยุห์ 14 ตุลาคม 2554
10 นางสาว สุลีรัตน์ อินทะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.สำโรง  พยุห์ 14 ตุลาคม 2554
11 นาง พันทวี มังษะชาติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์  เบญจลักษ์ 14 ตุลาคม 2554
12 นางสาว จิราวรรณ มาสุข แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองฮาง  เบญจลักษ์ 14 ตุลาคม 2554
13 นางสาว เกษศรินทร์ กงล้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ท่าคล้อ  เบญจลักษ์ 14 ตุลาคม 2554
14 นาง กาญจนา โคตรเจริญ ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.เขิน  น้ำเกลี้ยง 14 ตุลาคม 2554
15 นาง จตุพร จันทบุตร ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.คูบ  น้ำเกลี้ยง 14 ตุลาคม 2554
16 นาง มะธุระดา สิมพร ผช.แพทย์แผนไทย รพ.สต.ชำ  กันทรลักษ์ 14 ตุลาคม 2554
17 นางสาว ระพีพร สายทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 14 ตุลาคม 2554
18 นาง ธันวดี พิจารย์ จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน รพ.ไพรบึง  เมืองศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2554
19 นาง นางสุชภาดา อัมภรัตน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ท่าสว่าง  กันทรลักษ์ 14 ตุลาคม 2554
20 นางสาว พัชรินทร์ เปลื้องไชโย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ท่าสว่าง  เมืองศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2554
21 นางสาว รุ่งทิวา จันดำ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ปลาเดิด  โพธิ์ศรีสุวรรณ 14 ตุลาคม 2554
22 นางสาว รินทร์จง สงค์ผัด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.เสียว  โพธิ์ศรีสุวรรณ 14 ตุลาคม 2554
23 นางสาว หนูเริ่ม ชิณพันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โซงเลง  โพธิ์ศรีสุวรรณ 14 ตุลาคม 2554
24 นาง คุณากานต์ แก้วกัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 14 ตุลาคม 2554
25 นางสาว วรรณิภา พานจันทร์ นักการแพทย์แผนไทย รพ.สต. โพธิ์กระสังข์  ขุนหาญ 14 ตุลาคม 2554
26 นางสาว ภาวนา โสภาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ. ขุนหาญ  ขุนหาญ 14 ตุลาคม 2554
27 นางสาว ประคอง ดวงจันทร์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งใหญ่  กันทรลักษ์ 15 ตุลาคม 2554
28 นาย ธวัชชัย เติมใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ปรางค์กู่  ปรางค์กู่ 15 ตุลาคม 2554
29 นาง วารุณี เป้งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.สวาย  ปรางค์กู่ 15 ตุลาคม 2554
30 นางสาว ยุพิน ไฮกัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.กู่  ปรางค์กู่ 15 ตุลาคม 2554
31 นาย สุทธิศักดิ์ นรดี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.กะดึ  ปรางค์กู่ 15 ตุลาคม 2554
32 นางสาว พุฒตาล เลิศศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.กำแมด  ปรางค์กู่ 15 ตุลาคม 2554
33 นาง นงเยาว์ สมศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตืงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  น้ำเกลี้ยง 17 ตุลาคม 2554
34 นาง มะลิวัลย์ แก้วประดับ จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลราษีไศล  ราษไศล 17 ตุลาคม 2554
35 นางสาว กฤษณา เครือบุตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2554
36 นาย สุวิทย์ สุภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโนนคูณ  โนนคูณ 17 ตุลาคม 2554
37 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีนวล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. หนองกุง  โนนคูณ 17 ตุลาคม 2554
38 นางสาว ลมัยภรณ์ บำเรอสงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โคกสะอาด  โนนคูณ 17 ตุลาคม 2554
39 นาง ชนัดดา บัลลังค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต. ทุ่งรวงทอง  โนนคูณ 17 ตุลาคม 2554
40 นาย มนูญ จินาวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์ 18 ตุลาคม 2554
41 นางสาว จิราภรณ์ เพชรจิตร์ ผช.แพทย์แผนไทย รพ สต.หนองมะเกลือ  โนนคูณ 17 ตุลาคม 2554
42 นาย นิมิต บุญใส ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.หนองบัว  กันทรารมย์ 17 ตุลาคม 2554
43 นาย กิตติภูมิ พันธนาม จพ.สาธารสุขชำนาญงาน รพสต.หนองบัว  กันทรารมย์ 17 ตุลาคม 2554
44 นาง ลักษมี หวังสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพสต.ทุงรวงทอง  โนนคูณ 17 ตุลาคม 2554
45 นาย สัตรา พิมูลชาติ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ละลม  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2554
46 นาย สุภาพ แพงมา นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ไพรพัฒนา  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2554
47 นางสาว วิลัยรัตน์ จรรยากร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญ  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2554
48 นาง มานัส ศิริบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.จานใหญ่  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2554
49 นางสาว นิตยา แก้วคำ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ. กันทรลักษ์  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2554
50 นาง รุจิมา มะโนวัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองหิน  กันทรลักษ์ 17 ตุลาคม 2554
51 นาย สมบูรณ์ ทองสูบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองเชียงทูน  ปรางค์กู่ 17 ตุลาคม 2554
52 นาย ธนวิชญ์ โคษา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.นาเวียง  ปรางค์กู่ 17 ตุลาคม 2554
53 นาง สุชาดา พรหมภักดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาว์  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2554
54 นาย บุญชัย แก้วมณี ผช แพทย์แผนไทย รพ สต โนนผึ้ง  กันทรารมย์ 18 ตุลาคม 2554
55 นาง สำราญ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ สต ผึ้ง  กันทรารมย์ 18 ตุลาคม 2554
56 นาง ปิยะพันธ์ อ่างแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สสอ  เมืองศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2554
57 นาย ยงยุทธ บุญเจริญ ผช แพทย์แผนไทย รพ สต ท่งมั่ง  ยางชุมน้อย 18 ตุลาคม 2554
58 นาย บันดาลศักดิ์ สรรพศรี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.ภูสิงห์  ภูสิงห์ 18 ตุลาคม 2554
59 นาง อุดมลักษณ์ สะอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ สต หนองแวง  กันทรารมย์ 18 ตุลาคม 2554
60 นาง อุทยา จินดาชาติ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.lสต.โคก  กันทรลักษ์ 18 ตุลาคม 2554